โครงสร้างรายวิชา การศึกษาและสร้างองค์ความรู้ ( Research and Knowledge Formation)   

               รหัสวิชา  I20201 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เวลา 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วย

 

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

สาระสำคัญ

เวลา

คะแนน

1

จุดประกายความคิด

1.       ตั้งประเด็นปัญหา โดยเลือกประเด็นที่สนใจ เริ่มจากตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ

2.       ตั้งสมมติฐานประเด็นปัญหาที่ตนเองสนใจ

 

-การตั้งประเด็นปัญหาและการตั้งคำถาม

-.การตั้งสมมติฐาน

5

30

2

ค้นคว้าแสวงหาคำตอบ

3.       ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

4.       ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือกจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

5.       ระบุแหล่งที่มาและตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูลได้

6.       วิเคราะห์ ข้อค้นพบ ด้วยสถิติและนำเสนอด้วยเทคนิควิธีที่เหมาะสม

 

-กระบวนการรวบรวมข้อมูล

-การศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้

-การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล

-การวิเคราะห์ข้อมูล

20

40


3

รอบรู้และเห็นคุณค่า

7.       สังเคราะห์ สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มในการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นองค์ความรู้ที่ได้จากการค้นพบด้วยตนเองหรือกลุ่ม

8.       เสนอแนวคิด การแก้ปัญหาเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ

9.       เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

-การสังเคราะห์ข้อมูล

-การสรุปองค์ความรู้

-การแสดงความคิดและการแก้ปัญหา

-คุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

15

30

 

 

รวม

40

100