ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

          เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดีขึ้นเพราะมนุษย์มีการพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคมให้สามารถติดต่อสื่อสารกันอย่างรวดเร็วจึงสามารถรับรู้ข่าวสารต่างๆของโลกปัจจุบันด้วยการโทรศัพท์พูดคุยกันสนทนาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่โดยเน้นประโยชน์ใช้สอยและความสะดวกสบายเป็นสำคัญเช่นการสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงเพื่อใช้เดินทางในเขตเมืองที่มีปัญหาการจราจรติดขัดการสร้างเตียงตอนแบบพับเก็บได้เพื่อใช้ในห้องนอนที่คับแคบการปลูกผักแบบไม่ใช้ดินไว้รับประทานเองโดยไม่ต้องซื้อจากตลาดสดเป็นต้น


     ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสังคม

          เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยกระจายข่าวสารข้อมูลไปได้ทั่วโลก แม้ในถิ่นทุรกันดารหรือใอวกาศ มนุษย์จึงได้รับรู้ข่าวสารต่างๆอย่างเท่าเทียมกัน และได้รับประโยชน์จากข่าวสารข้อมูลนั้นๆ เช่น นักวิทยาศาสตร์ในซีกโลกตะวันตกได้คิดค้นวิธีปลูกพืชในทะเลทราย และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ต เมื่อมีประชากรในประเทศแถบทะเลทรายได้รับข้อมูลนี้จึงนำไปทดลองใช้และปรับปรุงพัฒนา จนสามารถปลูกพืชในทะเลทรายได้มนุษย์อาวกาศบนยานอวกาศนอกโลกสามารถติดต่อสื่อสารกับมนุษย์บนโลกเพื่อร่วมกันฉลองวันชาติ ของตนเอง หรือส่งภาพถ่ายบนดวงจันร์มาให้มนุษย์โลกได้ดู ระบบนำทางจีพีเอส (GPS) ช่วยติดตามและแจ้งข่าวผู้ประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกให้แก่โรงพบาลทั่วโลกได้รับทราบ โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดจึงไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงที เป็นต้น


     ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเรียนการสอน

          เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยพัฒนาและส่งเสิรมการเรียนการสอนในปัจจุบันมากขึ้น เพราะในสถานศึกษาต่างๆ ได้ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศหลายชนิดเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน ซึ่งช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ เช่น วีดิทัศน์ เครื่อฉายภาพ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และมีระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งทำให้นักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ได้มีโอกาสเรียนรู้ได้เท่าเทียมกับนักเรียนในเมืองใหญ่

นอกจากนี้ครูผู้สอนยังได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์จัดทำตารางสอน คำนวณระดับคะแนนและผลสอบของนักเรียนทำรายงานสรุปปัญหาและการแก้ปัญหาในโรงเรียนให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับทราบ


     ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

          ด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ดาวเทียม คอมพิวเตอร์ มีส่วนสำคัญในการช่วยจัดการสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยข้อมูลคุณภาพดินคุณภาพน้ำ สภาพอากาศ สภาพมลพิษ ไฟป่า หรือพายุที่เก็บรวบรวมมาได้จากการถ่ายภาพดาวเทียม นำมาจำลองรูปแบบสภาพแวดล้อม ด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น


     ด้านความปลอดภัย
        เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนสำคัญในการรักษาความปลอดภัย และป้องกันประเทศ เช่น กิจการทหารมีการใช้ดาวเทียม ระบบนำทางหรือจีพีเอส (GPS) และสัญญาณเตือนภัยในการควบคุม เฝ้าระวัง และป้องกันประเทศจากภัยพิบัติและการก่อการร้ายในบ้านเรือนและร้านค้ามีการใช้กล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกภาพคนร้าย หรือเหตุการณ์ต่างๆ ไว้เพื่อนำมาเป็นเบาะแสในการติดตามหาตัวคนร้ายมาลงโทษตามกฎหมาย 


      ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านอุตสาหกรรม

          เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนสำคัญในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้ผลิตสินค้าได้จำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว จึงประหยัดแรงงานคน ประหยัดค่าใช้จ่าย และประหยัดเวลาในการผลิต นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยบริหารจัดการด้านข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าการจัดส่งสินค้าและลูกค้าในบริษัทต่างๆทำให้การดำเนินงานต่างๆเกิดความคล่องตัว


     ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านความคิดสร้างสรรค์

          อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการออกแบบ มีส่วนช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ได้ เช่น การใช้โปรแกรมออโตแคด (Auto CAD) ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ การใช้โปรแกรมเพนต์ (paint) วาดภาพ การใช้โปรแกรมฝึกสร้างบ้านและห้องต่างๆ ภายในบ้าน เป็นต้น