รูปแบบภาษา HTML

        ภาษา HTML ประกอบด้วย (tag) ทำหน้าที่ควบคุมโครงสร้างและการแสดงผลของเว็บเพจ ซึ่งจะถูกแปลผลด้วยโปรแกรมบราวเซอร์ รูปแบบของคำสั่งจะประกอบด้วย ตัวอักษรคำสั่งอยู่ภายใต้เครื่องหมาย <   > แท็กมี 2 รูปแบบดังนี้
        
        1. แท็กคู่ ประกอบด้วยคู่ของแท็กที่อยู่ภายใต้เครื่องหมาย <  > คำสั่งแต่ละคู่จะมีชื่อเรียกว่า แท็กเปิด  (open tag)         และ แท็กปิด  (close tag) แท็กเปิดเป็นคำสั่งที่อยู่หน้าข้อความเพื่อกำหนดจุดเริ่่มต้นลักษณะหรือรูปแบบการแสดงผล แท็กปิดคล้ายกับแท็กเปิด แต่มีเครื่องหมาย สแลซ ( / ) อยู่ภายใน ทำหน้าที่ปิดท้ายข้อความเพื่อกำหนดจุดสิ้นสุดของลักษณะหรือรูปแบบการแสดงผลนั้น ๆ มีรูแบบดังนี้

 <คำสั่ง>   ข้อความ  </คำสั่ง>

ตัวอย่างของแท็กเปิดและแท็กปิด

 <HTML>
<HEAD>
<BODY>
 </HTML>
</HEAD>
</BODY> 
 แท็กเปิดแท็กปิด 

        ในแต่ละแท็กอาจมีลักษณะประจำ (attribute) ซึ่งเป็นส่วนขยายรายละเอียดในการแสดงผล โดยจะต้องใส่ภายในเครื่องหมาย < > ในส่วนของแท็กเปิด คำสั่งภาษา HTML แต่ละคำสั่งจะมีลักษณะประจำไม่เท่ากัน การระบุลักษณะประจำมากกว่า 1 แบ ให้ใช้ช่องว่างเป็นตัวคั่น ดังตัวอย่าง
                                         <BODY text="#FF0000" BGCOLOR="#00FF00" >
                                            โฮมเพจแรกของฉัน
                                         </BODY>

        2. แท็กเดี่ยว เป็นแท็กที่มีเฉพาะแท็กเปิดเท่านั้น มีรูปแบบดังนี้

  <คำสั่ง>

        เช่น  <BR>     เป็นแท็กสำหรับการขึ้นบรรทัดใหม่
                <HR>     เป็นแท็กสำหรับสร้างเส้นกั้นตามแนวนอน
        ซึ่งแท็กเดี่ยวเหล่านี้เป็นแท็กที่ไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับการแสดงผลอักษรหรือภาพ
การเขียนแท็กจะใช้อักษรตัวเล็ก (lower case) หรืออักษรตัวใหญ่ (upper case) หรือผสมกันได้เช่น <HTML> หรือ
<html> หรือ <Html>  โปรแกรมบราวเซอร์จะถือว่าเป็นคำสั่งเดียวกัน ยกเว้นในบางระบบที่จะถือว่าการใช้ตัวอักษรใหญ่หรือเล็กคนละตัวกัน   เช่น <IMG SRC="picture.gif"></IMG> และ <IMG SRC="PICTURE.GIF"></IMG>

ที่มาของข้อมูล : หนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กราฟฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม สสวท.