โครงสร้างภาษา HTML

     โครงสร้างของเอกสาร HTML ในเว็บเพจหนึ่งๆ ประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วนคือ

    1. ส่วนที่กำหนดให้บราวเซอร์ทราบว่าเป็นแฟ้มข้อมุลชนิด (HTML) ซึ่งจะมีแท็ก <HTML> กำกับอยู่ที่จุดเริ่มต้น และแท็ก </HTML> อยู่ที่จุดสิ้นสุดของแฟ้มข้อมูล

    2. ส่วนหัวเรื่อง (HEAD) เป็นส่วนที่กำหนดให้ข้อความแสดงชื่อเว็บเพจนั้นๆ ไปปรากฏที่ส่วนแถบชื่อของบราวเซอร์ และเก็บแท็กพิเศษอื่น ๆ เช่
น เมตาแท็ก (meta tag)

    
3. ส่วนเนื้อหา (BODY) เป็นส่วนที่แสดงเนื้อหาของเว็บทั้งหมดซึ่งประกอบไปด้วยแท็กต่าง ๆ เพื่อให้การแสดงผลมีความสวยงามและสดุดตา เช่น ข้อความ ตาราง รูปภาพ กราฟฟิกต่าง ๆ สีของตัวอักษร และสีพื้น  

                             <HTML>

                             <HEAD>

                                 <TITLE>ชื่อของเว็บ
</TITLE>  

                              </HEAD>
                        
                        
      <BODY>

                                   ข้อความที่แสดง

                              </BODY>

    
                          </HTML>
  


        การเขียนคำสั่งภาษา HTML  สามารถใช้โปรแกรมในการแก้ไขข้อความ  (Text Editor) ทั่ว ๆ ไป เช่น โปรแกรมโน๊ตแพด (Notepad) โปรแกรมเวิร์ดแพด (Wordpad) หรือ โปรแกรมประมวลผลคำอื่น ๆ ก็ได้ การจัดแฟ้มข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของภาษา HTML ต้องมีส่วนขยายของแฟ้มเป็น .HTML  หรือ  .HTM และควรตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลที่เป็นโฮมเพจของเราว่า INDEX.HTML การตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลควรตั้งชื่อแฟ้มเป็นอักษรตัวเล็กทั้งหมด เพื่อสะดวกในการอ้างอิง เนื่องจากระบบปฏิบัติการในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องแม่ข่าย (server) อาจมีความแตกต่างกันในการแปลความหมายของชื่อที่เขียนด้วยตัวอักษรใหญ่และตัวอักษรเล็ก เช่น Index.html  index.HTML  และ INDEX.HTML จะเป็นคนละแฟ้มข้อมูล

ที่มาของข้อมูล : หนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กราฟฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม สสวท.