คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา  ง22201  ชื่อรายวิชา สารสนเทศ 1 (สร้างเว็บด้วยภาษา HTML)  จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์  0.5 หน่วยกิต

          ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต การสร้างเว็บ โครงสร้างของภาษา HTML การจัดการข้อความ การตกแต่งข้อความ การแสดงลำดับรายการและการจัดการรูปภาพ การสร้างตาราง การใช้คำสั่งเชื่อมโยงหน้าเว็่บเพจ การสร้างเฟรม การสร้างฟอร์ม การขอพื้นที่เว็บไซต์ และ อัปโหลดข้อมูล และการสร้างชิ้นงานได้อย่างน้อย 2 ชิ้น
        เพื่อให้เห็นคุณค่าของการทำงานเกี่ยวกับเว็บไซต์ สามารถหาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆ มีคุณธรรม จริยธรรม และคำนิยมที่เหมาะสมในการทำงานเกี่ยวกับงานเว็บไซต์ และอินเทอร์เน็ต

       สาระที่        72.73
       มาตรฐานการเรียนรู้        ง 2.1 , ง 3.1
       ตัวชี้วัดชั้นปี        ง 2.1 ม.2/2 , ง2.1 ม.2/3 ,  ง2.1 ม.2/4 , ง3.1 ม.2/3

    ผลการเรียนรู้
     1. สามารถแสดงการเข้าสู่โปรแกรม Notepad ได้
    2. สามารถบอกส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Notepad ได้
    3. สามารถบันทึกไฟล์งานโปรแกรม Notepad เป็นนามสกุลอื่นๆ ได้
    4. สามารถใช้ภาษาไทยในโปรแกรม Notepad ได้
    5. สามารถใส่ภาพ ใส่สีให้ข้อความลงบนโปรแกรม Notepadได้
    6. สามารถนำภาพ หรือสี ทำเป็นพื้นหลังได้
    7. สามารถสร้าง่ลิงค์เพื่อเชื่อมโยงได้
    8. สามารถสร้างตารางได้
    9. สามารถใส่ภาพและข้อความลงในตารางได้
    10. สามารถใส่สีให้กับตารางได้

    เกณฑ์การให้คะแนน
        คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค                    25 คะแนน
        คะแนนงานกลางภาค 1 ชิ้น                         20 คะแนน 
        คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค                    25 คะแนน 
        คะแนนมาเรียน                                          10 คะแนน   
        คะแนนงานปลายภาค 1 ชิ้น                        20 คะแนน 

        รวมคะแนนเต็ม                                          100 คะแนน