แท็กข้อมูลรายละเอียดของเว็บ (meta tag)

        เป็นแท็กที่ใช้กำหนด (metadata) ทำหน้าที่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บเพจนั้น ๆ ซึ่งจะนำไปเก็บเป็นฐานข้อมุลของเว็บไซต์สืบค้นข้อมูล (search engine) ใช้ในการสืบค้นต่อไป แท็กนี้จะไม่มีการแสดงผลบนบราวเซอร์

 ชื่อแท็ก
รูปแบบ
ตำแหน่งที่ใช้
     META
     <META NAME="คำสัญคัญ" CONTENT="คำอธิบาย">
     ระหว่างแท็ก <HEAD>.........</HEAD>

        คำสำคัญ    คือคำหลักที่ต้องการให้เว็บเพจไปปรากฏในฐานข้อมูลของเว็บไซต์สืบค้นข้อมูล สามารถระบุได้หลายคำ แต่ละคำนั้นคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) เว็บเพจของโรงเรียนสามารถใช้คำหลัก เช่น ชื่อโรงเรียน อักษรย่อของโรงเรียน เป็นต้น
        คำอธิบาย    เป็นการบรรยายเนื้อหาของเว็บเพจนั้น ๆ ว่ามีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอะไร สามารถเขียนเป็นประโยคได้ยาวถึง 256 ตัวอักษร

             <HEAD>
             <META NAME="คอมพิวเตอร์" CONTENT="ภาษาคอมพิวเตอร์, ซอฟต์แวร์, ฮาร์ดแวร์">
             </HEAD>

        แท็ก META มีรูปแบบพิเศษสำหรับระบุรหัสอักขระของภาษา ถ้าต้องการให้โปรแกรมบราวเซอร์อ่านภาษาไทยได้ ให้ระบุรหัส  windows-874 ในทุก ๆ หน้าเว็บเพจดังตัวอย่าง
<META http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-874">ที่มาของข้อมูล : หนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กราฟฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม สสวท.