การสร้างตาราง
        เราสามารถจัดข้อความและรูปภาพให้อยู่ในรูปแบบที่สวยงามได้ โดยใช้ตารางเพื่อควบคุมการแสดงผลให้อยู่ในตำแหน่งที่กำหนดทั้งรูปภาพและข้อความได้โดยใช้แท็ก TABLE  TR และ  TD  ซึ่งต้องใช้ร่วมกัน

รูปแบบ
ตำแหน่งที่ใช้
ตัวอย่างการใช้
    <TABLE> แท็กที่เกี่ยวข้อง </TABLE>
    ภายใต้แท็กเปิดและแท็กปิดของ  <BODY>
    <TABLE><TR><TD>สดมภ์หนึ่งแถวหนึ่ง</TD></TR></TABLE>

ชื่อแท็ก
รูปแบบ
ตำแหน่งที่ใช้
ตัวอย่างการใช้
    TR
    <TR>แท็กที่เกี่ยวข้อง</TR>
    ภายในแท็กเปิดและแท็กปิด <TABLE>
    <TR><TD>สดมภ์หนึ่งแถวหนึ่ง</TD></TR>
    <TR><TD>สดมภ์หนึ่งแถวสอง</TD></TR>
    <TR><TD>สดมภ์หนึ่งแถวสาม</TD></TR>

        TR (table row) เป็นการกำหนดแถวของตาราง ข้อสังเกตจากตัวอย่างข้างบน จะมีทั้งหมด 3 แถว ถ้าต้องการจำนวนแถวเพิ่มขึ้นก็ให้เพิ่มแท็ก TR ต่อไปเรื่อยๆ    

        TD (table data) เป็นการกำหนดเซลของตารางที่เป็นข้อมูล ข้อความที่อยู่ในเซลนี้จะเป็นตัวอักษรปกติและจัดชิดซ้าย ข้อสังเกตจากตัวอย่างข้างบนจะมีทั้งหมด 3 สดมภ์ อยู่ในแถวเดียวกัน ถ้าต้องการจำนวนสดมภ์เพิ่มขึ้นก็ให้เพิ่มแท็ก TD ต่อไป
        นอกจากนี้สามารถกำหนดขนาดของขอบตาราง กำหนดระยะห่างของข้อความกับเส้นขอบ กำหนดความกว้างของเซล กำหนดขนาดของตารางได้โดยกำหนดลักษณะประจำเพิ่มภายใต้แท็ก TABLE

BORDER
CELLPADDING
CELLSPACING
WIDTH
HEIGHT
BGCOLOR
    กำหนดความหนาของเส้นขอบตารางมีหน่วยเป็นพิกเซล
    กำหนดระยะห่างของข้อความกันเส้นขอบมีหน่วยเป็นพิเซล
    กำหนดระยะห่างระหว่างสดมภ์มีหน่วยเป็นพิกเซล
    กำหนดขนาดความกว้างของตารางมีหน่วยเป็นพิกเซลหรือ %
    กำหนดขนาดความสูงของตารางมีหน่วยเป็นพิกเซลหรือ %
    กำหนดสีพื้นหลังให้กับตาราง

หัวตาราง 1หัวตาราง 2 
 แถว 1 สดมภ์ 1แถว 1 สดมภ์ 2 
 แถว 2 สดมภ์ 1แถว 2 สดมภ์ 2 
                             ลักษณะของตาราง
ที่มาของข้อมูล : หนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กราฟฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม สสวท.