การสร้างจุดเชื่อมโยง
        การสร้างจุดเชื่อมโยงให้กับเอกสารทำให้เกิดลักษณะของโครงข่ายเอกสารขึ้นมา เปรียบเสมือนใยแมงมุมซึ่งเป็นที่มาของโครงข่ายใยแมงมุม การสร้างจุดเชื่อมโยงมี 3 ลักษณะ คือ
                1. จุดเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจอื่นที่อยู่ในเว็บไซต์เดียวกัน
                การสร้างจุดเชื่อมโยงลักษณะนี้ มีการเชื่อมโยงระหว่างเว็บเพจเข้าด้วยกัน ซึ่งจะมีแฟ้มข้อมูลที่เป็นเว็บเพจอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน สามารถสร้างได้โดยใช้แท็ก A ซึ่งจะต้องใช้คู่กับลักษณะประจำ HREF เสมอ เนื่องจากต้องระบุปลายทางที่จะเชื่อมโยงไป

ชื่อแท็ก
ชื่อลักษณะประจำ
รูปแบบ
ตำแหน่งที่ใช้
ตัวอย่างการใช้
    A
    HREF
    <A HREF="ที่อยู่ของเว็บเพจ.html">จุดเชื่อมโยง</A>
    ภายในแท็กเปิดและปิดาของ <BODY>
    <A HREF="main.html"> คลิกที่นี่!!! </A>
 
               2. จุดเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
               การสร้างจุดเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นก็สามารถทำได้โดยเปลี่ยนลักษณะประจำ HREF จากที่อยู่ของเว็บเพจเป็นชื่อของเว็บไวต์ ดังตัวอย่าง
                <A HREF="http://www.kk.ac.th"> คลิกที่นี่ !!! </A>


               3. จุดเชื่อมโยงไปยังส่วนย่อยในเว็บเพจเดียวกัน
                การสร้างจุดเชื่อมไปยังส่วนย่อยในเว็บเพจเดียวกันจะมีข้อแตกต่างจากสองวิธีการข้างต้น โดยจะต้องมีการกำหนดตำแหน่งที่เป็นปลายทางของเว็บเพจนั้นๆ ซึ่งเรียกว่าแองเคอร์ (anchor) โดยกำหนดเป็นลักษณะประจำดังนี้

ชื่อลักษณะประจำ
รูปแบบ
ตำแหน่งที่ใช้
ตัวอย่างการแจ้งตำแหน่ง
จุดเชื่อมโยง
ตัวอย่างการอ้างอิงเชื่อมโยง
     NAME
    <A NAME="ชื่อปลายทาง">ปลายทางของลิงค์</A>
    ภายในแท็กเปิดของ <A> ซึ่งอยู่ภายใต้แท็กเปิดของ <BODY>
    <A NAME="address"> </A>

    <A HREF="#address"> คลิกที่นี่ !!! </A>

                ชื่อของแองเคอร์ และจุดที่จำทำการเชื่อมโยงต้องเป็นชื่อเดียวกัน เพียงแต่ในการอ้างอิงถึงนั้นจะมีเครื่องหมาย # เพิ่มเติม
                สำหรับการสร้างจุดเชื่อมโยงสามารถทำได้โดยใช้แท็ก <IMG> เป็นจุดเชื่อมโยงแทนข้อความดังกล่าวดังตัวอย่าง
                <A HREF ="http://www.kk.ac.th">
                <IMG SRC="CTOON54.JPG" WIDTH="82 HEIGHT="68"></A>
                สำหรับการสร้างจุดเชื่อมโยง e-mail สามารถทำได้โดยใช้คำว่า MAILTO: ลงในส่วนของลักษณะประจำ HREF ดังตัวอย่าง
                 <A HREF="MAILTO:HS3OAJ@GMAIL.COM"> ส่งเมล์ </A>


ที่มาของข้อมูล : หนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กราฟฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม สสวท.