การใส่รูปภาพในเว็บเพจ
        รูปภาพที่ใช้ประกอบในเว็บเพจควรมีขนาดเล็ก เพื่อให้ผู้ชมสามารถโหลดมาแสดงในบราวเซอร์ได้อย่างรวดเร็วซึ่งมีอยู่ 3 ชนิด คือ .JPG  .GIF  .PNG รูปแบบของการใส่รูปภาพในเว็บเพจสามารถทำได้โดยใช้แท็ก IMG

ชื่อแท็ก
รูปแบบ
ตำแหน่งที่ใช้
ตัวอย่งการใช้
    IMG
    <IMG SRC="ชื่อรูปภาพ"> </IMG>
    ภายในแท็ก <BODY>
    <IMG SRC="PICTURE.GIF"> </IMG>
    
        เราสามารถกำหนดขนาดกรอบของภาพ และสามารถจัดเรียงข้อความให้อยู่ด้านใดด้านหนึ่งของภาพได้โดยการกำหนดลักษณะประจำเพิ่มเติมดังตารางภายใต้คำสั่งเปิดของ IMG

BORDER="ขนาด"    กำหนดขนาดความหนาของกรอบภาพมีค่าตั้งแต่ 0 - 10 
WIDTH="-ขนาด"    กำหนดขนาดความกว้างของภาพด้วยจำนวนจุดพิกเซล หรือเปอร์เซ็นต์
HEIGHT="ขนาด"    กำหนดขนาดความสูงของภาพด้วยจำนวนจุดพิกเซล 
NAME="ชื่อ"    กำหนดชื่อให้กับภาพ 
ALT="ข้อความ"    กำหนดให้แสดงข้อความเมื่อนำเมาส์ไปวางบนภาพ
    LEFT วางภาพให้อยู่ด้านซ้ายของหน้าเอกสาร
    RIGHT วางภาพให้อยู่ด้านขวาของหน้าเอกสาร 
ALIGN="รูปแบบการวาง"    TOP จัดข้อความไว้ในตำแหน่งส่วนบนของภาพ
    MIDDLE จัดข้อความไว้ในตำแหน่งส่วนกลางของภาพ
    BOTTOM จัดข้อความไว้ในตำแหน่งส่วนล่างของภาพที่มาของข้อมูล : หนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กราฟฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม สสวท.