การกำหนดรูปแบบของตัวอักษร (FONT)
        
            เราสามารถกำหนดแบบของตัวอักษรให้กับเอกสารได้ 2 ลักษณะคือ การกำหนดรูปแบบของฟอนต์ไห้แสดงได้เฉพาะบางจุดโดยใช้แท็ก FONT และการกำหนดให้เว็บเพจใช้ฟอนต์เดียวกันทั้งหมดโดยใช้แท็ก BASEFONT มีรูปแบบดังนี้

 ชื่อแท็ก
ชื่อลักษณะประจำ
รูปแบบ
ตำแนห่งที่ใช้
ตัวอย่างการใช้
    FONT
    FACE
    <FONT FACE="ชื่อฟอนต์"> ตัวอักษร </FONT>
    ภายในแท็กเปิดและปิดของ <BODY>
    <FONT FACE="Angsanew"> ทดสอบตัวอักษร </FONT>

  ชื่อแท็ก
ชื่อลักษณะประจำ
รูปแบบ
ตำแนห่งที่ใช้
ตัวอย่างการใช้
    BASEFONT
    FACE
    <BASEFONT FACE="ชื่อฟอนต์"> ตัวอักษร </BASEFONT>
    ภายในแท็กเปิดและปิดของ <BODY>
    <BASEFONT FACE="Angsanew"> ทดสอบตัวอักษร </BASEFONT>

        สำหรับตัวอักษรภาษาไทยนั้นควรใช้รูปแบบตัวอักษรพื้นฐานที่มักจะมีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง
เช่น AngsanaUPC, CordiaUPC, FreesiaUPC หรือ MS Sens Serif เป็นต้น ผู้เขียนเว็บสามารถเลือกฟอนต์ได้มากว่าหนึ่งแบบในกรณีที่ไม่แน่ใจว่ามีฟอนต์ที่เลือกไว้ในเครื่องหรือไม่ โดยใช้เครื่องหมายจุลภาคเป็นตัวคั่นระหว่างฟอนต์ ดังตัวอย่างนี้


 <FONT FACE="FreesisUPC, AngsanaUPC, CordiaUPC"> ทดสอบฟอนต์ </FONT>

        ในกรณีที่ไม่ใส่ฟอนต์บราวเซอร์จะใช้ฟอนต์ที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์มาแสดงผล

ที่มาของข้อมูล : หนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กราฟฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม สสวท.