การกำหนดขนาดของตัวอักษร
        รูปแบบของตัวอักษรแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
            1.  ส่วนการกำหนดหัวเรื่อง  วิธีการควบคุมขนาดของตัวอักษรที่เป็นหัวเรื่องนั้นสามารถกำหนดขนาดให้มีขนาดใหญ่และหนาต่างกันได้ขึ้นอยู่กับระดับหัวข้อที่ต้องการ ซึ่งเราสามารถกำหนดได้ 6 ระดับ มีรูปดังนี้

 ชื่อแท็ก
รูปแบบ
ตำแหน่งที่ใช้
ตัวอย่างการใช้
    Hx
    <Hx> หัวเรื่อง </Hx>
    ภายในแท็กเปิดและปิด <BODY>
    <H1> ขนาดของหัวเรื่องที่กำหนดด้วยแท็ก H1 </H1>

        รูปแบบของแท็กนี้ จะไม่สามารถสั่งให้ตัวอักษรในบรรทัดเดียวกันมีขนาดต่างกันได้ เพราะในทุกคำสั่งที่เปลี่ยนไปจะเป็นการขึ้นบรรทัดใหม่เสมอ
         x แทนค่าด้วยตัวเลขจาก 1 - 6 เมื่อกำหนดตัวเลขที่มีค่าน้อยที่สุด จะแสดงตัวอักษรหนาและมีขนาดใหญ่ที่สุด ตัวเลขที่มีค่ามากจะมีขนาดเล็กลงตามลำดับ เช่น <H1> หัวเรื่องขนาดใหญ่สุด </H1>   <H6> หัวเรื่องมีขนาดเล็กสุด </H6>        2.  ส่วนการกำหนดหัวเรื่อง  การควบคุมขนาดของตัวอักษรในส่วนเนื้อหานั้น สามารถกำหนดให้มีขนาดใหญ๋และหนาต่างกันได้โดยขึ้นกับขนาดของตัวอักษรที่กำหนดให้ ซึ่งในกรณีนี้เราสามารถกำหนดให้ตัวอักษรในบรรทัดเดียวกันมีขนาดอักษรต่างกันโดย เพิ่มลักษณะประจำ SIZE มีรูปแบบดังนี้

 ชื่อแท็ก
ชื่อลักษณะประจำ
รูปแบบ
ตำแหน่งที่ใช้
ตัวอย่างการใช้
    FONT
    SIZE
    <FONT SIZE="ขนาด"> ข้อความ </FONT>
    ภายในแท็กเปิดและปิดของ <BODY>
    <FONT SIZE="+1"> ขนาดใหญ่กว่าอักษรปกติ 1 </FONT>

        "ขนาด" เป็นจำนวนเต็มระหว่าง 1 - 7 ซึ่งสามารถเขียนให้อยู่ในรูปต่าง ๆ ดังนี้
                    1. เขียนเฉพาะตัวเลข
                    2. มีเครื่องหมายบวกอยู่หน้าตัวเลข
                    3. มีเครืองหมายลบอยู่หน้าตัวเลข
        การไม่กำหนดเครื่องหมายจะเป็นการบังคับให้แสดงขนาดตัวอักษรเท่ากับเลขนั้น ถ้าใส่เครืองหมาย + หรือ - ไว้ข้างหน้าตัวเลข ผลที่ได้จะเป็นการเพิ่มหรือลดขนาดตัวอักษรโดยอ้างอิงจาก basefont ที่เรากำหนดไว้หรือหากไม่กำหนด basefont ไว้จะอ้างจากค่าปกติของเว็บบราวเซอร์ ซึ่งค่าปกติจะอยู่ที่ 3


        การกำหนดสีให้กับตัวอักษรในแตละบรรทัดสามารถทำได้โดยเพิ่มลักษณะประจำ COLOR ในตำแหน่งก่อนหรือหลังลักษณะประจำ SIZE ดังนี้  <FONT COLOR="ชื่อสีหรือค่าสี" SIZE="x"> ข้อความ </FONT>
ที่มาของข้อมูล : หนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กราฟฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม สสวท.