การจัดรูปแบบของหน้าเอกสาร

        การกำหนดรูปแบบของหน้าเอกสารเพื่อให้ข้อมูลขึ้นบรรทัดใหม่ในรูปแบบต่างๆ ที่เราต้องการ และจัดข้อความให้อยู่ตรงกลางหน้า สามารถทำได้ดังนี้        


 ชื่อแท็ก
รูปแบบ
   BR
    <BR> จุดที่ต้องการขึ้นบรรทัดใหม่           
 ชื่อแท็ก
รูปแบบ
   NOBR
    <NOBR> ข้อความที่ต้องการให้ขึ้นบรรทัดใหม่ โดยไม่แยกคำ </NOBR>
 ชื่อแท็ก
รูปแบบ
    P
    <P> ข้อมูลที่ต้องการขึ้นย่อหน้าใหม่
 ชื่อแท็ก
รูปแบบ
ตำแหน่งที่ใช้
ตัวอย่างการใช้
    CENTER
    <CENTER> ข้อมูลที่ต้องการจัดกลางหน้า</CENTER>
    ภายในแท็กเปิดปิดของ <BODY>
    <BR>จุดที่ต้องการขึ้นบรรทัดหใม่
    <NOBR>ข้อความที่ต้องการขึ้นบรรทัดใหม่ โดยไม่แยกคำ</NOBODY>
    <P>ข้อมูลที่ต้องการขึ้นย่อหน้าใหม่</P>
    <CENTER>ข้อมูลที่ต้องการจัดกึ่งกลางหน้า</CENTER>

ที่มาของข้อมูล : หนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กราฟฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม สสวท.