การกำหนดรูปแบบอักษร

        การกำหนดรูปแบบอักษรให้มี ความหนา (bold) เอียง (italic) ขีดเส้นใต้ (underline เส้นขีดทับข้อความ (strike) หรือกระพริบ (blink) สามารถทำได้ดังนี้

ชื่อแท็ก
รูปแบบ
    B
    <B> ตัวอักษรที่ต้องการเพิ่มความหนา </B>

  ชื่อแท็ก
รูปแบบ
    I
    <I> ตัวอักษรที่ต้องการทำให้เอียง </I>

 ชื่อแท็ก
รูปแบบ
    U
    <U> ตัวอักษรที่ต้องการขีดเส้นใต้ </U>

 ชื่อแท็ก
รูปแบบ
    STRIKE
    <STRIKE> ข้อความที่ต้องการขีดเส้นทับ </STRIKE>

 ชื่อแท็ก
รูปแบบ
    BLINK
    <BLINK> ข้อความที่ต้องการให้กระพริบ </BLINK>

 ตำแหน่งที่ใช้
ตัวอย่างการใช้
    ภายในแท็กเปิดและปิดของ <BODY>
    <B> ตัวอักษรแบบหนา </B>
    <I> ตัวอักษรแบบเอียง </I>
    <U> ตัวอักษรขีดเส้นใต้ </U>
    <STRIKE> ข้อความที่ขีดเส้นทับ </STRIKE>
    <BLINK> ข้อความที่กระพริบ </BLINK>

        สำหรับแท็ก  BLINK  นั้นใช้ได้กับบราวเซอร์ของเน็ตสเคปเท่านั้น สวนในอินเทอร์เน็ต เอ็กซ์พลอเรอร์นั้น จะปรากฏข้อความปกติ
ที่มาของข้อมูล : หนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กราฟฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม สสวท.