แบบทดสอบประจำหน่วย แบบทดสอบกลางภาค แบบทดสอบปลายภาค  
รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ  รหัสวิชา ง22101

                                        แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1         คลิกเพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ      
                            แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1         คลิกเพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ      
                                        แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2         คลิกเพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ   
                                        แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2         คลิกเพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ
                                        แบบทดสอบกลางภาค          คลิกเพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ
                                        แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3         คลิกเพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ   
                                        แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3         คลิกเพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ
                                        แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4         คลิกเพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ   
                                        แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4         คลิกเพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ
                                        แบบทดสอบปลายภาค          คลิกเพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ