สร้างลิงค์ (Link)
        การเชื่อมโยงบนเว็บเพจมีด้วยกันหลายรูปแบบ อาจแบ่งตามการใช้งาน หรือตามลักษณะของการเชื่อมโยงภายในเว็บเพจ และการเชื่อมโยงภายนอกเว็บเพจ แต่ถ้าแบ่งตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบการใช้งาน จะแบ่งการเชื่อมโยงเว็บเพจ ออกเป็นดังนี้
        
        - การเชื่อมโยงภายในเว็บเพจเดียวกัน
        - การเชื่อมโยงภายในไซต์เดียวกัน
        - การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น


        การเชื่อมโยงภายในเว็บเพจเดียวกัน
        Step 1
        1. เลื่อน cursor ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
        2. ที่ menu bar เลือ Insert และ Name Anchor ตามลำดับ
        3. เมื่อปรากฎ dialog box ให้ใส่ชื่อที่ต้องการ ต้องเป็นยอักขระภาษาอังกฤษหรือตัวเลข ต้องไม่ขึ้นต้นด้วยตัวเลข และไม่มีช่องว่าง จากนั้นเลือกปุ่ม OK
        4. ถ้าไม่เห็นเครื่องหมาย Anchor ให้เลือก View -> Visual Aids -> Invisible Elements

        Step 2
        1. ทำแถบสีคลุมข้อความที่ใช้เป็นจุดลิงค์
        2. สังเกตที่แถบ Properties จะเป็นรายการ Link
        3. พิมพ์อักขระแรก คือ # ตามด้วย Named Anchor เช่น #Label1 หรือ #top เมื่อต้องการไปที่จุดเร่ิ่มต้นของเว็บเพจ

        การเชื่อมโยงภายในไซต์เดียวกัน
        การทำลิงค์เชื่อมไฟล์
        
        1. ทำแถบสีคลุมข้อความที่ใช้เป็นจุดลิงค์
        2. สังเกตที่แถบ Properties จะเห็นรายการ Link
        3. พิมพ์ชื่ไฟล์ที่่ต้งอการให้ลิงค์ ชื่อไฟล์อาจจะเป็นไฟล์ .html หรือไฟล์ใดๆ ก็ได้ กรณีที่ไฟล์อยู่้ใน folder ย่อย ให้ใส่ชื่อ folder ตามด้วย /ชื่อไฟล์ เช่น picture/0001.jpg  ถ้ามี folder ย่อยอีกให้ใช้ / คั่น เช่น ducument/344-101/chapter1.doc
     
        การเชื่อมโยงไยังเว็บไซต์อื่น
        การทำลิงค์ไปยังอีเมลล์

        ใช้หลัการเดียวกันกับการทำลิงค์เชื่อมไฟล์ แต่ให้ระบุด้วยคำบังคับ คือ
            mailto: แล้วตามด้วย E-Mail Address ที่จะส่งไป
            ตัวอย่าง  mailto:iew.a@psu.ac.th

        การเชื่อมโยงไปเว็บไซต์ภายนอก
         
        ใช้หลัการเดียวกันกับการทำลิงค์เชื่อมไฟล์ แต่ให้ระบุด้วยคำบังคับ คือ
            http://ชื่อเว็บ หรือ https://ชื่อเว็บ
            เช่น  http://www.psu.ac.th หรือ https://www.psu.ac.th และถ้าต้องการให้เว็บไม่ทับซ็อนกับเว็บเดิม ตรง Target ให้เลือก _blank ถ้าไม่กำหนด เว็บใหม่จะทับเว็บเดิม


        การยกเลิกลิงค์

        1. ให้คลิกเมาส์ ณ จุดลิงค์เดิม
        2. ลบการออกจาก Link หรือทำให้ข้อความตรง Link เป็นว่าง

        การเปลี่ยนสีลิงค์

        1. เลือกเมนู Modify > Page Properties > Link
        2. เป็นการกำหนดขนาดอักษร สี ที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยงให้กับหน้าเว็บเพจ

ที่มาของข้อมูล : http://staff.cs.psu.ac.th/345-101/Lab/Lab-DreamWeaverCS3.pdf  สืบค้นเมื่อ 10/6/2559