การกำหนดรายละเอียดของหน้าเว็บเพจ

        
ก่อนเริ่มสร้างหน้าเว็บ เราควรเริ่มการกำหนดรายละเอียดของหน้าเว็บก่อน โดยมีขั้นตอนดังนี้

            
1. เลือกเมนู Modify > Page Properties            2. ปรับเปลี่นข้อมูลตามต้องการ แล้วเลือก  OK