คำอธิบายรายวิชา

รหัส  ง22202 การเขียนเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver CS3    
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
  เวลาเรียน  20  ชั่วโมง   จำนวน 0.5  หน่วยกิต

             ศึกษาค้นคว้า ขั้นตอนวิธีการสร้างโฮมเพจ  โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป   จัดการ ปรับแต่ง  ออกแบบ เพิ่มลูกเล่นต่างๆสำหรับหน้าโฮมเพจ  อัพโหลดข้อมูลจากคอมพิวเตอร์สู่เครื่องเซิร์ฟเวอร์  เชื่อมโยงเว็บไซต์ของตนเองและผู้อื่น  มีคุณธรรม  จริยธรรมในการจัดทำเว็บไซต์และการใช้อินเตอร์เน็ต

ผลการเรียนรู้

1. รู้ เข้าใจ
  ขั้นตอนวิธีการสร้างโฮมเพจ
2. เลือกใช้
  ติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้สร้างโฮมเพจได้
3. สร้างเฟรม แทรกตาราง รูปภาพ ข้อความได้อย่างเหมาะสม
4. สร้างเว็บเพจได้อย่างสวยงาม
5. มีเว็บไซต์เป็นของตนเองและประชาสัมพันธ์ให้คนอื่นทราบ
6. อัพโหลดข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์สู่เครื่องเชิร์ฟเวอร์ได้

การวัดผลประเมินผล
อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค =
80 : 20
อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคคือ คะแนนตัวชี้วัด : คะแนนสอบกลางภาค : คะแนนเวลาเรียน = 50 :20 : 10
ตัวชี้วัด ที่สอบเก็บคะแนนก่อนสอบกลางภาค คือ ข้อที่ 1 , 2 , 3
ตัวชี้วัด ที่สอบกลางภาค คือ ข้อที่ 1 , 2 , 3 , 4
ตัวชี้วัด ที่สอบเก็บคะแนนหลังสอบกลางภาค คือ ข้อที่  5 , 6
ตัวชี้วัด ที่สอบปลายภาค คือ ข้อที่
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6