การสร้างตารางในเว็บ

การนำเสนอข้อมูลบางอย่างจำเป็นต้องใช้ตาราง เพื่อที่จะให้ข้อมูลที่นำเสนอไปนั่นเข้าใจง่าย  เรามีวิธีการสร้างง่ายๆดังนี้
                1.วางเคอร์เซอร์ไว้ตรงบริเวรที่ต้องการ
                2.คลิกปุ่ม  
  ที่แถบเครื่องมือ Insert
                3.คลิกปุ่ม
 


                                                                          

4.จะมีหน้าต่างคุณสมบัติของตารางขึ้นมา ให้กำหนดค่าต่างๆของตารางตามต้องการ

                                                                          

5.คลิกที่ปุ่ม 
6.จะได้ตารางที่พร้อมสำหรับใช้งานแล้ว

                ข้อมูลจาก http://202.143.168.19/3640900093896/Dreamweaver8.doc  27 ตุลาคม  2555


การปรับแต่งตาราง

            เมื่อเราทำการออกแบบตารางเรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อปก็คือการ กรอกข้อมูลลงไปในตารางที่สร้างไว้ หากคลิกที่ตารางแล้วแถบ Properties จะมีคุณสมบัติต่างๆดังนี้

                                                                                     
           Horz คือ จัดตำแหน่งเคอร์เซอร์ด้านยาว
              Vert  คือ จัดตำแหน่งเคอร์เซอร์ด้านกว้าง
              
W      คือ กำหนดขนาดด้านยาว

H       คือ กำหนดขนาดด้านกว้าง
Bg     คือ ภาพพื้นหลัง หรือ สีพื้นหลัง
Brdr   คือ สีเส้นขอบ

หากคลิกที่ตารางแล้วแถบ Properties จะมีคุณสมบัติต่างๆดังนี้
 


                                                                                      
         Table Id คือ ตั้งชื่อให้ตาราง      
              Rows     คือ  จำนวนแถว

Cols       คือ  จำนวนคอลัมน์
W           คือ  ความกว้าง
H            คือ  ความสูง
CellPad  คือ กำหนดระยะห่างระหว่างเซล์
CellSpace  คือ กำหนดระยะห่างขอบเซลล์
Aligan    คือ การจัดวางตาราง
Border   คือ เส้นขอบตาราง
Bg color คือ สีพื้นหลัง
Brdr color คือ สีของส้นขอบ 
Bg Image  คือ รูปพื้นหลัง

                                                           

หลังจากที่ได้กำหนดคุณสมบัติกันมาแล้ว ทีนี้มาดูวิธีการพิมพ์ข้อความส่งในตารางกันดีกว่านะครับ
                1.คลิกเลือกบริเวณที่จะพิมพ์ข้อความ
                2.พิมพ์ข้อความลงไป

 

การจัดการตาราง

หากเราต้องการเพิ่ม-ลดแถบของตาราง เราสามารถทำได้โดยการวางเคอร์เซอร์ไปที่เซลล์ จากนั้นคลิกขวา จะมีคำสั่งขึ้นมาให้เลือกไปที่ Table จะปรากฏหน้าต่างการจัดการตารางขึ้นมา  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

                                                                  

                ข้อมูลจาก http://202.143.168.19/3640900093896/Dreamweaver8.doc  27 ตุลาคม  2555


การใส่รูปภาพลงในตาราง

ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

1.คลิกเลือกที่เซลล์ที่ต้องการจะใส่รูปลงไป

2.คลิกหาไฟล์รูป ที่ช่อง Bg จากเซลล์ Properties

3.เลือกรูปที่ต้องการ

4.คลิกปุ่ม

5.รูปที่ถูกนำมาตกแต่งเซลล์เป็นมีที่เรียบร้อยแล้ว

ถ้าต้องการเปลี่ยนทั้งตารางก็ให้คลิกเลือกตารางทังหมดก่อนแล้วจึงทำการเปลี่ยน


ข้อมูลจาก 
http://202.143.168.19/3640900093896/Dreamweaver8.doc  27 ตุลาคม  2555


การเปลี่ยนสีตาราง


ตารางที่เราสร้างขึ้นมานอกจากจะนำรูปมาใส่ได้แล้ว  เรายังเปลี่ยนสีพื้น และเส้นขอบตารางได้อีกด้วย โดยมีขั้นตอนดังนี้

การเปลี่ยนสีพื้นตาราง

1.คลิกเลือกตารางทั้งหมด

2.เลือกสี  ที่ช่อง Bg Color จาก Table Properties

3.พื้นหลังของตารางมีสีเรียบร้อยแล้ว

การเปลี่ยนสีเส้นขอบ

ก็ให้เลือกที่ช่อง Brdr จาก Table Properties

 

                ข้อมูลจาก http://202.143.168.19/3640900093896/Dreamweaver8.doc  27 ตุลาคม  2555