การสร้างเลเยอร์

Layer  เป็นเครื่องมือหนึ่งใน Dreamweaver  ที่เหมาะในการใช้จัดหน้าเว็บเพจ เนื่องจากมีความสะดวกในการเคลื่อนย้ายหรือจัดหน้าเว็บได้ตามความต้องการ  ทั้งนี้เพราะ Layer  เปรียบเสมือนแผ่นใสที่สามารถนำองค์ประกอบต่าง ๆ มาวางไว้ภายใน  และซ้อนกันหลายชั้นได้

ส่วนประกอบของเลเยอร์ 
                สำหรับลากหรือดึงเลเยอร์ไปตามบริเวณที่ต้องการ
                สำหรับย่อหรือขยายขนาดของเลเยอร์ซึ่งมีทั้งหมด 8 จุด

การสร้างเลเยอร์
                การสร้างเลเยอร์มีวิธีการ  ดังนี้ 
                1. คลิกแท็บ  Layout  เพื่อสร้างเลเยอร์ 
                2. คลิกปุ่ม  Draw Layer 
                3. ลากพอยน์เตอร์ให้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมบนเว็บเพจ


การพิมพ์ข้อความในเลเยอร์ 
                เมื่อสร้างเลเยอร์เสร็จแล้ว  ตำแหน่งเคอร์เซอร์จะกระพริบอยู่ในเลเยอร์  สามารถพิมพ์ข้อความลงไปได้เหมือนกานพิมพ์งานปกติ  โดยข้อความจะปรากฏอยู่ด้านบนของเลเยอร์การกำหนดคุณสมบัติให้กับเลเยอร์

          
การปรับแต่เลเยอร์  โดยทั่วไปจะใช้  Properties Inspector  ซึ่งเมื่อคลิกที่เลเยอร์จะได้ Properties  หน้าตาดังนี้


            Layer ID  หมายถึง  หมายเลขอ้างอิงเมื่อเรียกใช้  Layer  นั้น ๆ  เช่น  Layer1, Layer2 ซึ่งจะเรียงลำดับเลเยอร์ ที่สร้างก่อนเป็นหลัก
                L  และ  T  หมายถึง  การกำหนดตำแหน่งของเลเยอร์  ซึ่งย่อมาจาก  Left  และ  Top
                W  และ  H  หมายถึง  การกำหนดขนาดของเลเยอร์  ซึ่งย่อมากจาก  Width  และ  Height  มีหน่วยเป็นพิกเซล  (Pixel)
                Z-Index  ใช้ในการเปลี่ยนลำดับเลเยอร์
                Bg image  สำหรับปรับแต่งสีและรูปภาพพื้นหลังเลเยอร์
                Vis  สำหรับกำหนดว่าจะแสดงหรือซ่อนเลเยอร์
                Overflow  หมายถึง  การตั้งค่าเผื่อองค์ประกอบที่มีขนาดใหญ่กว่าเลเยอร์  ซึ่งแบ่งออกเป็น  
                                Visible  ขยายเลเยอร์เพื่อให้เห็นทั้งหมด
                                Hidden  จำกัดเลเยอร์เท่าเดิม
                                Scroll  ให้สร้างสกรอล์บาร์โดยอัตโนมัติ
                                Auto  ให้สร้างสกรอล์บาร์อัตโนมัติเมื่อขนาดองค์ประกอบใหญ่กว่าเลเยอร์
                Clip  สำหรับจำกัดส่วนในการแสดงผล  โดยมีตำแหน่ง  L (Left), R (Right), T (Top), B (Bottom)

การเคลื่อนย้ายเลเยอร์

  • การย้ายเลเยอร์ด้วย  Properties  โดยกำหนดเป็นตัวเลขที่ L (Left) และ  T (Top)

  • การใช้เมาส์  ให้เลื่อนเมาส์ไปตรงเส้นขอบหรือปุ่ม  เมาส์จะเปลี่ยนเป็น  คลิกเมาส์ค้างไว้แล้วลากย้ายไปยังตำแหน่งที่ต้องการจึงให้ปล่อยเมาส์

 

การย่อ / ขยายเลเยอร์

  • คลิกที่เลเยอร์  ใช้  Properties  กำหนดที่ช่อง  W  เพื่อกำหนดความกว้าง  และ  H  เพื่อกำหนดความสูง  โดยกำหนดเป็นตัวเลข  Pixel

  • คลิกที่เลเยอร์  เลื่อนเมาส์ไปที่ปุ่มแฮนเดิลด้านใดด้านหนึ่ง  เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปลูกศร ทิศ  คลิกค้างไว้แล้วลากเมาส์เพื่อย่อหรือขยายเลเยอร์

 


การใส่สี และภาพพื้นหลังให้กับเลเยอร์

การใส่สีและภาพพื้นหลังเลเยอร์

  • การใส่สีพื้นหลังให้คลิกที่เลเยอร์  แล้วคลิกเลือก Bg Color  ที่  Properties Inspector 

  • การใส่ภาพพื้นหลัง  ให้คลิกเลือกที่  Bg Image  ที่ช่อง  Properties Inspector 
  • เลือกภาพที่ต้องการจากหน้าต่าง  Select Image Source          ข้อมูลจาก  http://www.skpbn.ac.th/kruboonyarat/dream/lesson8/02.php  28 ตุลาคม 2555