การประกอบคอม

                  ปัจจุบันคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนในชีวิตประจำวันของเราอย่างมากมาย 
               ผู้คนให้ความ สนใจกันอย่าง กว้างขวาง แทบจะทุกคนที่ต้องมีความเกี่ยวพันและใช้งาน
               คอมพิวเตอร์ในทุกสาขาอาชีพ ทำให้คอมพิวเตอร์ได้รับการพัฒนาให้ประกอบและติดตั้ง
               เพื่อใช้งานได้ง่ายกว่าแต่ก่อนมาก... ดังนั้น  จึงไม่ใช่เรื่องยาก หากเราคิดที่จะประกอบ
               
เครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาและติดตั้งโปรแกรมใช้เอง....ใช่ไหม?

 


ต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์                              
                           การประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น มีทั้งศาสตร์และศิลป์
            คือต้องมีความรู้เกี่ยวกับการทำงานของชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ และต้องวางแผนลำดับขั้นตอน
            การประกอบเครื่อง เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดเพราะหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น อาจต้องถอด
            อุปกรณ์เข้าออกหลายครั้งซึ่งอาจจะทำให้ อุปกรณ์นั้นเสียหายได้  ดังนั้น...เราจึงควร
           จัดเตรียมสิ่งเหล่านี้นะคะ ...

           1.  เตรียมและทำความรู้จักกับอุปกรณ์ที่จำเป็น  

    
                 การเตรียมและทำความรู้จักกับอุปกรณ์ต่างๆ เ ป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ประกอบคอมพิวเตอร์ 
         จะต้องทราบถึงความสำคัญและหน้าที่ของอุปกรณ์ที่จะประกอบเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ 
         เรามาทำความรู้จักกับอุปกรณ์เหล่านี้เลยนะคะ..

เคส (Case)


เคส (Case)

เป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นโครงหรือกล่องสำหรับบรรจุ
และยึดอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์เอาไว้ภายใน  
เช่น แผงวงจรหลักฮาร์ดดิสก์ หน่วยความจำ หน่วย
ประมวลผลให้มีความมั่นคงกะทัดรัด เคลื่อนย้ายได้
ขณะเดียวกันก็เพื่อ ความปลอดภัย เช่นป้องกันไฟดูด
ป้องกันอุปกรณ์สูญหายและการป้องกันการส่งคลื่น
รบกวนการทำงานของอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ อาจทำ
มาจาก โครงเหล็ก อลูมิเนียม หรือพลาสติก ลักษณะ
ของเคสมีทั้งแบบแนวนอนและแนวตั้ง ปัจจุบันผู้ผลิต
มีการออกแบบรูปร่างหน้าสวยงามน่าใช้ ซึ่งมีมากมาย
หลายราคาให้เลือกใช้

เมนบอร์ด (Mainboard)

   เมนบอร์ด (Mainboard)

เมนบอร์ด คือ แผงวงจรหลักที่ประกอบไปด้วยชิ้นส่วน
อิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ ทำหน้าที่เป็นกลางทำให้อุปกรณ์ต่างๆ
ทำงานร่วมกันได้และเป็นศูนย์กลางในการต่อเชื่อมอุปกรณ์อื่น
ไม่ว่าจะเป็น CPU, RAM, HDD, CD-ROM, FDD
VGA CARD เป็นต้น เมนบอร์ดแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อ
จะสนับสนุนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ไม่เหมือนกัน เมนบอร์ดใน
ปัจจุบันมีอุปกรณ์มาพร้อมกับเมนบอร์ดมากขึ้น (on board)
ทำให้สามารถประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ในราคา
ที่ไม่แพงนัก

ซีพียู (CPU)
  ซีพียู (CPU:Central Processing Unit)

คือ หน่วยประมวลผลกลาง : เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุด
ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่คำนวณ และประมวลผล
คำสั่งข้อมูลต่าง ๆที่ผู้ใช้ สั่งผ่านเข้ามาเปรียบเสมือน
มันสมองของมนุษย์ ซีพียูได้รับการพัฒนาให้มีขีดความ
สามารถสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตซีพียู
ที่รู้จักกันดี คือ Intel และ AMD

หน่วยความจำแรม (RAM )
  หน่วยความจำแรม
(RAM:Random Access Memory)

เป็นหน่วยความจำหลักที่จำเป็น หน่วยความจำ ชนิดนี้
จะสามารถเก็บข้อมูลได้ เฉพาะเวลาที่มีกระแสไฟฟ้า
หล่อเลี้ยงเท่านั้นเมื่อใดก็ตามที่ ไม่มีกระแสไฟฟ้า มาเลี้ยง
ข้อมูลที่ อยู่ภาย ในหน่วยความจำชนิดนี้จะหายไปทันที
หน่วยความจำแรมทำหน้าที่ รับข้อมูลเพื่อส่งไปให้ CPU
ประมวลผล

ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk)

   ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk)

เป็นสื่อบันทึกข้อมูลประเภทหนึ่ง (Storage Device)
ปัจจุบันเป็นอุปกรณ์ ที่จำเป็น และ เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่
ติดตั้งมาพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ใช้ในการ
ติดตั้งระบบปฏิบัติการลงโปรแกรม ประยุกต์และ เก็บข้อมูล
ของผู้ใช้ เนื่องจากโปรแกรมหรือข้อมูลในปัจจุบันมีขนาด
ใหญ่ไม่สามารถที่จะเก็บลงในแผ่นดิสเก็ตได้หมด ฮาร์ดดิสค์
จะบรรจุอยู่ในกล่องโลหะปิดสนิท เพื่อป้องกันสิ่งสกปรก
หลุดเข้าไปภายใน ซึพียู

เพาว์เวอร์ซัพพลาย
(Power Suppy)

  เพาว์เวอร์ซัพพลาย (Power Suppy)

คือแหล่งจ่ายไฟ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่ง ทำหน้าที่
แปลง สัญญาณ ไฟฟ้ากระแสสลับ จากแหล่งกำเนิดให้เป็นไฟฟ้า
กระแสตรงด้วยความต่างศักย์ที่เหมาะสมก่อนเข้าสู่คอมพิวเตอร์
โดยมีสายเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ภายในเครื่อง
ซึ่งในการแปลงสัญญาณไฟฟ้าดังกล่าวนี้จะก่อให้เกิดความร้อน
ขึ้นด้วย ดังนั้นภายในแหล่งจ่ายไฟ จึงต้องมีพัดลมเพื่อช่วยในการ
ระบายความร้อนออกจากตัวเครื่อง ซึ่งมีความสำคัญมากเพราะ
การที่เครื่องมีความร้อนที่สูงมาก ๆ นั้น อาจจะเกิดความเสียหาย
ต่ออุปกรณ์ประกอบภายในเครื่องได้ง่าย

การ์ดแสดงผล (Display Card)
    Display Card (การ์ดแสดงผล : การ์ดจอ)

หลักการทำงานพื้นฐานของการ์ดแสดงผลจะเริ่มต้นขึ้น เมื่อ
โปรแกรมต่างๆ ส่งข้อมูลมาประมวลผลที่ซีพียูเมื่อซีพียู
ประมวลผล เสร็จแล้ว ก็จะส่งข้อมูลที่จะนำมาแสดงผลบน
จอภาพมาที่การ์ดแสดงผล จากนั้น การ์ดแสดงผล ก็จะส่ง
ข้อมูลนี้มาที่จอภาพ ตามข้อมูลที่ได้รับมาการ์ดแสดงผล
รุ่นใหม่ๆ ที่ออกมาส่วนใหญ่ ก็จะมีวงจร ในการเร่งความเร็ว
การแสดงผลภาพสามมิติ และมีหน่วยความจำมาให้มาก
พอสมควร

Sound Card (การ์ดเสียง)

     Sound Card (การ์ดเสียง)

เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ประมวลภาพและสร้างสัญญาณเสียงต่างๆ
เพื่อส่งออกไปยังลำโพง การ์ดเสียงได้รับการพัฒนาคุณภาพ
อย่างรวดเร็วเพื่อ ให้ได้ประสิทธิภาพของเสียงและความผิดเพี้ยน
น้อยที่สุด ความชัดเจนของเสียง จะมีประสิทธิภาพดีเพียงใดนั้น
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ อัตราการสุ่มตัวอย่าง และ
ความแม่นยำ ของตัวอย่างที่ได้ ซึ่งความแม่นยำของตัวอย่างนั้น
ถูกกำหนด โดยความสามารถของ A/D Converter ว่ามีความ
ละเอียดมากน้อยเพียงใด ทำอย่างไรจึงจะประมาณค่าสัญญาณ
ดิจิตอลได้ใกล้เคียงกับสัญญาณเสียงมากที่สุด ความละเอียดของ
A/D Converter นั้นถูกกำหนดโดยจำนวนบิตของสัญญาณ
ดิจิตอลเอาต์พุตหากจำนวนระดับมากขึ้นจะทำให้ความละเอียด
ยิ่งสูงขึ้นและการผิดเพี้ยนของสัญญาณเสียงยิ่งน้อยลง นั่นคือ
ประสิทธิภาพที่ของเสียง ที่ได้รับดีขึ้นนั่นเอง แต่จำนวนบิตต่อ
หนึ่งตัวอย่างจะมากขึ้นด้วย     
   ในปัจจุบันนั้นผู้ผลิตเมนบอร์ดต่างก็นำการ์ดเสียงเข้าไป
รวมกับแผงเมนบอร์ดเกือบทุกรุ่นแล้ว แต่การ์ดเสียงที่เป็นชิ้น
ก็ยังคงมีขายอยู่ในปัจจุบันเพราะการ์ดเสียงที่อยู่บนเมนบอร์ดนั้น
ยังมีข้อจำกัดบางอย่างที่ยังไม่สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ได้

ฟล็อปปี้ดิสก์ไดรว์ (FDD)
     ฟล็อปปี้ดิสก์ไดรว์ (FDD)

ฟล็อปปี้ดิสก์ไดรว์ หรือที่เราเรียกง่ายๆ ว่า Drive A คือ อุปกรณ์
ที่ใช้สำหรับอ่านแผ่นฟล็อปปี้ดิสก์ ขนาด 3.5 " มีขนาดความจุ
1.44 MB. แต่ในอดีตนั้น ดิสก์ไดรว์ลักษณะนี้จะมีอยู่หลายขนาด
เช่น ขนาด 5 1/4" ซึ่งในอดีต เป็นที่นิยมใช้งานกันมากเพราะ
สามารถพกพาไปไหนได้สะดวกและโปรแกรมการใช้งาน
ในอดีตก็มีขนาดที่เล็กจนสามารถบันทึกลงไปในดิสก์แผ่นเดียวได้
ปัจจุบันไม่เป็นที่นิยมนักผู้ใช้บางคนนิยมเลือกใช้เป็นการ์ดรีดเดอร์
หรือหน่วยความจำแบบเฟรส (แฮนดี้ไดรว์)

ซีดีรอมไดรว์ (CD-ROM )
     ซีดีรอมไดร์ว (CD-ROM Drive) คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับอ่านข้อมูลต่างๆ ที่อยู่บน CD-Rom
ซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนาซีดีรอมไดรว์ไห้สามารถเขียนแผ่น
CD-R ,CD-RW , DVD-R และ DVD-RW ได้ ซึ่งนอกจาก
ความหลากหลายในการอ่านและเขียนข้อมูลแล้ว ก็ยังได้มีการ
พัฒนาความเร็วในการอ่านและเขียนควบคู่กันไปด้วย

      

      ไปที่เมนูขั้นตอนการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

      2. ชุดเครื่องมือสำหรับประกอบเครื่อง      

                      คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ที่มีชิ้นส่วนค่อนข้างเล็ก  การหยิบจับ
            อาจจะไม่สะดวกจึงควรเตรียมชุด เครื่องมือสำหรับการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ดังนี้ค่ะ
   

ตัวอย่างไขควง
และน๊อตแบบต่างๆ 
             ไขควงปากแบนและไขควงแฉกขนาดกลาง - ใช้ขันน๊อตยึดเมนบอร์ด
                    เข้ากับตัวเคส ยึดการ์ดเพิ่มเติมติดตั้งฟล็อบปี้ดิสก์ ซีดีรอมไดรว์ และฮาร์ดดิสก์ 
                    ตลอดจนการปิดฝาเคส

             ตัวครีบสกรู - ใช้คีบน๊อตใส่ในช่องเกลียวสำหรับน๊อตในที่คับแคบที่ไม่สามารถ
                             ใช้มือจับได้

             ตัวถอดชิป - ในเครื่องรุ่นเก่าตัวชิปมักจะติดตั้งอยู่ในซ็อกเก็ตในลักษณะ
                             ถอดเปลี่ยนได้ ซึ่งตัวถอดชิปจะช่วยได้มากแต่ในปัจจุบันชิปมักจะถูกฝัง
                             บนตัวการ์ดหรือเมนบอร์ดตั้งแต่ผลิตออกมาจากโรงงานแล้ว การถอด
                             ต้องใช้เครื่องมือพิเศษที่ผลิตมาโดยเฉพาะ

              หลอดเก็บสกรูและจัมเปอร์ - ใช้สำหรับเก็บสกรูและจัมเปอร์ที่เหลือ
                             จากการประกอบเครื่อง ไ
ว้ใช้ในยามจำเป็น

              ปากคีบ - สำหรับคีบจับสกรูหรืออุปกรณ์ชิ้นเล็กๆ ที่ใช้มือที่หยิบไม่ได้

              บล็อกหกเหลี่ยมขนาดเล็ก - ใช้สำหรับขันน๊อตหกเหลี่ยมตัวเมียกับ
                              แผงเหล็กของเคส เพื่อยึดเมนบอร์ดเข้ากับตัวเคส

              หัวมะเฟือง สำหรับยึดน๊อตพิเศษแบบหกเหลี่ยมสำหรับอุปกรณ์
                             บางประเภทที่ทางผู้ผลิตไม่ต้องการให้ผู้ที่ไม่ใช่ช่างอาชีพมาแกะซ่อมเอง

กลับหน้าแรกกลับไปด้านบน

          3. จัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนลงมือประกอบเครื่อง

 


อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ซีพียู แรม เมนบอร์ด ฮาร์ดดิสก์   

            การจัดเตรียมอุปกรณ์จะต้องเริ่มด้วยๆ จากกล่องเพื่อเช็คสภาพและดูว่ามีอะไรบ้าง
     ซึ่งต้องทำอย่างระมัดระวังนะคะ จากนั้นเราต้องจัดวางอุปกรณ์นั้นๆ ไว้อย่างเป็นสัดส่วน และ
     เป็นระเบียบ หยิบใช้ ได้ สะดวกรวดเร็วค่ะลองใช้วิธีที่ดิฉันจะนำเสนอ นี้ดูนะคะ...อาจช่วยให้
     คุณ ๆ ประกอบคอมพิวเตอร์ได้อย่างราบรื่นและรวดเร็วค่ะ!...

     ซีพียู - เมื่อแกะออกมาแล้วให้ตรวจดูสภาพของขาซีพียูว่ามีการหักหรือคดงอหรือไม่ จากนั้น
                  จึงตรวจดูใบรับประกันว่าถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องควรนำไปให้ทางร้านที่จำหน่าย
                   ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
    แรม - ตรวจดูสภาพว่ามีร่องรอยชำรุดหรือไม่ และตรวจดูระยะ เวลาสิ้นสุดการประกัน เช่น เดือน
                    ปี ค.ศ. บนสติกเกอร์รับประกันว่าถูกต้องหรือไม่
   ฮาร์ดดิสก์ - ตรวจดูสภาพว่ามีร่องรอยชำรุดหรือไม่ และตรวจดูระยะเวลาสิ้นสุดการประกัน
                     บนสติกเกอร์รับประกันที่ติดมาบนตัวฮาร์ดดิสก์ด้วย
   เมนบอร์ด - เมื่อแกะกล่องออกมาให้ครวจดูว่ามีอุปกรณ์ เช่น แผ่นซีดีไดร์วเวอร์ และสายสัญญาณต่างๆ
                      มาให้ครบถ้วนหรือไม่ จากนั้นจึงตรวจสอบดูสภาพของเมนบอร์ดว่ามีร่องรอยชำรุดหรือไม่
                     และต้องไม่ลือตรวจดูระยะเวลา  สิ้นสุดการรับประกัน บนสติกเกอร์รับประกันที่ติดอยู่ด้วย
 
   อุปกรณ์อื่นๆ - เช่น การ์ดจอ, การ์เสียง, การ์ดโมเดม และจอภาพหลังจากแกะกล่องออกมาแล้ว 
                        ก็ตรวจดูเดียวกับเมนบอร์ด คือ ดูว่ามีอะไรให้มาบ้าง สภาพเป็นอย่างไรระยะเวลาสิ้นสุด
                        การรับประกัน ถูกต้องหรือไม่ 

 

Comments