กรอบรูปจากไม้ไอติม

  สาระสำคัญ

               ไม้ไอศกรีมสามารถนำมาดัดแปลงตกแต่งให้สวยงามแล้วนำมาใช้ประโยชน์ได้ผู้เรียนสามารถประดิษฐ์ได้เองในระยะเวลาสั้นๆ นอกจากจะเป็นการนำเศษวัสดุที่เหลือใช้กลับมาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์อีกครั้งแล้วยังเป็นการฝึกสมาธิได้ด้วยฝึกทักษะฝึกการทำงานฝึกความสามัคคี แล้วยังพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้นด้วย


 ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

            ไม้ไอศกรีมที่เราทิ้งไปกลายเป็นขยะที่มีมากในโรงเรียนและใน เราสามารถนำไม้ไอศกรีมเหล่านี้มาประดิษฐ์เป็นของใช้ของประดับตกแต่งโดยให้ผู้เรียนเล็งเห็นคุณค่าของเศษวัสดุและเห็นแนวทางจากของจริงแล้วให้ผู้เรียนวางแผนออกแบบจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์จนถึงขั้นปฏิบัติงานพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองพร้อมทั้งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จากการปฏิบัติกิจกรรมที่ตนเองและเพื่อน สนใจและร่วมงานวางแผนไว้


   วัตถุประสงค์ของทำโครงงาน

          -เพื่อให้นักเรียนสามารถวางแผนและออกแบบการทำกรอบรูปจากไม้ไอศกรีได้                                                   

            -เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกขั้นตอนการทำกรอบรูปจากไม้ไอศกรีม

            - เพื่อให้นักเรียนสามารถนำเศษวัสดุเหลือใช้มาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ได้

            - เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีความสามัคคีในหมู่คณะ

          - เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตน

 

สมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า

         เศษวัสดุเหลือใช้เช่นไม้ไอศกรีมสามารถนำมาดัดแปลงตกแต่งให้เกิดประโยชน์ได้

 

 

 

Comments