ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 
 

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง

โพสต์4 ต.ค. 2557 23:55โดยอบต.โคกแสมสาร โคกเจริญ   [ อัปเดต 5 ต.ค. 2557 00:04 ]

            ตามที่องค์การบรหรส่วนตำบลโคกแสมสาร ได้ดำเนินการสอบราคาโครงการก่อสร้งถนน คศล. หมู่ที่ ๗  บ้านเขาสามยอด  ตำบลโคกแสมสาร  อำเภอโคกเจริญ  จังหวัดลพบุรีจำนวน ๑ โครงการ  บัดนี้ผู้รับ้งได้ส่งมอบงานโครงการแล้ว  เมื่อวันที่ ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 
    
            องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร จึงขอประชาสัมพันธ์กรตรวจรับงานจ้างโครงการฯ ดังกล่าว ในวันที่ ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗  วลา  ๐๙.๓๐ น.  ณ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗     บ้านเขาสามยอด  ตำบลโคกแสมสาร  อำเภอโคกเจริญ  จังหวัดลพบุรี  ต่อไป
 
            จึงประชาสัพันธ์ให้ทราบทั่วไป
 
                    ประกาศ   ณ   วันที่  ๙    เดือน มิถุนายน    พ.ศ.๒๕๕๗
 
 
                                เชษฐพงษ์  ศรีแสงไทยสุข
                            นายเชษฐพงษ์  ศรีแสงไทยสุข        
                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร
                        

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2557

โพสต์27 มิ.ย. 2557 05:02โดยอบต.โคกแสมสาร โคกเจริญ

 .  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ผู้มีกรรมสิทธิ์ในโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างต้องยื่นแบบแสดงรายการ  (ภ.ร.ด.๒)  ปีละ    ครั้ง  โดยยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีตั้งแต่เดือน มกราคม  ถึง  สิ้นเดือน กุมภาพันธ์  ของทุกปี
 

.  ภาษีป้าย

ให้เจ้าของป้าย  ยี่ห้อ  และป้ายโฆษณายื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย  (ภ.ป.๑)  ต่อเจ้าหน้าที่กองคลังเทศบาลตำบลสามง่าม  ได้ตั้งแต่เดือน มกราคม  ถึงสิ้นเดือน มีนาคม ของทุกปี
 

.  ภาษีบำรุงท้องที่

ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน  ให้มายื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีบำรุงท้องที่ได้ ตั้งแต่เดือน มกราคม  ถึงสิ้นเดือน เมษายน  ของทุกปี

สำหรับผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินใหม่  หรือมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ให้ยื่นแบบแสดงรายการภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่เป็นเจ้าของที่ดินใหม่
 
จึงประกาศให้ผู้ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง ที่ดิน และป้าย ที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร  ซึ่งต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๕7  ไปรับแบบพิมพ์และชำระภาษีได้   ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร  ตามวันและเวลาราชการ  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๖๗๘-๗๒๘

 

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี

โพสต์27 มิ.ย. 2557 04:39โดยอบต.โคกแสมสาร โคกเจริญ   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2557 04:53 ]

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ผู้มีกรรมสิทธิ์ในโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างต้องยื่นแบบแสดงรายการ  (ภ.ร.ด.๒ปีละ    ครั้ง  โดยยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีตั้งแต่เดือน มกราคม  ถึง  สิ้นเดือน กุมภาพันธ์  ของทุกปี

ภาษีป้าย

ให้เจ้าของป้าย  ยี่ห้อ  และป้ายโฆษณายื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย  (ภ.ป.๑ต่อเจ้าหน้าที่กองคลังเทศบาลตำบลสามง่าม  ได้ตั้งแต่เดือน มกราคม  ถึงสิ้นเดือน มีนาคม ของทุกปี

ภาษีบำรุงท้องที่

ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน  ให้มายื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีบำรุงท้องที่ได้ ตั้งแต่เดือน มกราคม  ถึงสิ้นเดือน เมษายน  ของทุกปี

สำหรับผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินใหม่  หรือมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ให้ยื่นแบบแสดงรายการภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่เป็นเจ้าของที่ดินใหม่

จึงประกาศให้ผู้ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง ที่ดิน และป้าย ที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร  ซึ่งต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๕๖  ไปรับแบบพิมพ์และชำระภาษีได้   ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร  ตามวันและเวลาราชการ 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ -๓๖๗๘-๗๒๘

 

การจัดการความรู้ ในเรื่องระเบียบ กฎหมายต่างๆ

โพสต์25 มิ.ย. 2557 04:42โดยอบต.โคกแสมสาร โคกเจริญ   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2557 04:47 ]

            ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ ถือเป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง หรือความรู้แบบนามธรรม เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได โดยผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การบันทึกเ็ป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ หรือตัวระเบียบ กฎหมาย ที่ปรากฎชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
 
            องค์ความรู้ดังกล่าว จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการปฏิบัติงาน องค์การบริหรส่วนตำบลโคกแสมสาร จึงได้จัดการความรู้ในเรื่องระเบียบ กฎหมายต่างๆ มาเพื่อให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตบลโคกแสมสาร หรือผู้ที่สนใจทั่วไป ได้เข้ามาศึกษา หาความรู้ ได้จากไฟล์ที่แนบดานล่างนี้

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)

โพสต์25 มิ.ย. 2557 04:29โดยอบต.โคกแสมสาร โคกเจริญ   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2557 04:35 ]

                  การจัดการความรู้ในองค์กร หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายได้ โดยความรู้มี ๒ ประเภท คือ

๑.     ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน หรือความรู้แบบนามธรรม เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์

ความสามารถพิเศษหรือพรสวรรค์ของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ การคิดเชิงวิเคราะห์ มนุษยสัมพันธ์ หรือการเป็นผู้นำ

๒.     ความรู้ที่ชัดแจ้ง หรือความรู้แบบรูปธรรม เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ

ประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนและการปฏิบัติราชการ โครงการ รับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โพสต์13 ธ.ค. 2556 19:14โดยอบต.โคกแสมสาร โคกเจริญ   [ อัปเดต 13 ธ.ค. 2556 19:20 ]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

ประจำปีการศึกษา 2556

**************************************

                   ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสารจะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก โดยทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีการศึกษา 2556 ดังรายละเอียดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

1.       คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลโคกแสมสาร

1.2 เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พงศ. 2556

1.3 เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรืโรคอื่นๆที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

2.       หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนำมาในวันสมัคร

2.1 ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว

2.2 ทะเบียนบ้าน(ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

2.3 สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

2.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

2.5 ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร

3.       วัน เวลา สถานที่รับสมัครและสัมภาษณ์

ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครเรียนในระหว่างวันที่ 11-31 มีนาคม 2556 ได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร เวลา 08.30-16.00 น. ในวันและเวลาราชการ (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์)

4.       วันมอบตัว

ผู้ที่ได้รับเข้าเรียน ให้มอบตัว (ปฐมิเทศ) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

5.       กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียน 16 พฤษภาคม  2556

                ปิดเรียน   4  ตุลาคม 2556

ภาคเรียนที่ 2 เปิดเรียน 1  พฤศจิกายน 2556

                ปิดเรียน 1  เมษายน 2556

กำหนดเวลาเรียน

-          เปิดเรียนวันจันทร์ – วันศุกร์

-          เวลาเข้าเรียน  08.00 น.

-          เวลาเลิกเรียน  15.00 น.

                              6.       อุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดหาให้ตลอดปีการศึกษา

7.       เครื่องใช้สำหรับเด็ก

7.1    เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน แก้วน้ำ สบู่ หรือแป้ง ผู้ปกครองเตรียมมาให้เด็กตั้งแต่วันเปิดเรียนวันแรก

7.2    เครื่องใช้งานอื่นๆ ประกอบด้วย ผ้าปูที่นอน หมอน ปลอกหมอน ผ้าขนหนู และผ้าเช็ดหน้า ผู้ปกครองเตรียมมาให้เด็กตั้งแต่วันเปิดเรียนวันแรก

8.       อาหารสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดอาหารให้ 3 เวลา ดังนี้

-          เวลา 10.00 น. อาหารเสริม

-          เวลา 11.00 น. อาหารกลางวัน

-          เวลา 14.00 น. อาหารว่าง

9.       การรักษาความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียน

9.1    ผู้ปกครองที่จะมาขอรับตัวนักเกรียนต้องแสดงบัตรซึ่งทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กออกให้สำหรับรับตัวนักเรียน แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกครั้ง มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้รับนักเรียนออกจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด

9.2    การมารับและส่งนักเรียน ผู้ปกครองจะต้องไม่นำเด็กมาส่งให้เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเวลา 07.30 น. ให้รับกลับเวลา 15.00 น. และไม่ช้ากว่า 16.00 น.ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ประสงค์ให้เด็กอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยไม่มีผู้ดูแล เว้นแต่มีความจำเป็นซึ่งต้องขออนุญาตต่อหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในแต่ละครั้ง

9.3    ในกรณีที่เด็กหยุดเรียนด้วยประการใดก็ตาม ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์

9.4    ห้ามนักเรียนนำเครื่องมือเครื่องใช้ที่อาจเกิดอันตรายมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด

9.5    ห้ามนักเรียนสวมหรือนำเครื่องประดับ ของเล่นราคาแพงมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หากผ่าผืนและเกิดการสูญหาย ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

9.6    หากผู้ปกครองมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับนักเรียน โปรดติดต่อกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยตรง ถ้ามีการนัดหมายล่วงหน้าก็จะทำให้สะดวกยิ่งขึ้น
                ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556

 

(ลงชื่อ)     เชษฐพงษ์  ศรีแสงไทยสุข

(นายเชษฐพงษ์  ศรีแสงไทยสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖

โพสต์27 เม.ย. 2556 23:16โดยอบต.โคกแสมสาร โคกเจริญ

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

เรื่อง  กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร สมัยสามัญ ประจำปี

................................................

 

ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบกับ  ข้อ ๒๐ และ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ จึงได้กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร สมัยสามัญ ประจำปี ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร  ครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ มติที่ประชุมดังนี้

 

กำหนดให้สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร  สมัยสามัญ  ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖  มี   สมัย   ดังนี้     

สมัยที่       มีกำหนด   ๑๕   วัน    ระหว่างวันที่   ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖

สมัยที่       มีกำหนด   ๑๕   วัน    ระหว่างวันที่   ๑ – ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๖
สมัยที่       มีกำหนด   ๑๕   วัน    ระหว่างวันที่   ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๖

 

                   จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                             ประกาศ        วันที่  ๑๘     เดือน  กุมภาพันธ์    .. ๒๕๕๖

                                                         

                         

ลงชื่อ               สุนทร  กำเพ็ชร   

                                                                  ( นายสุนทร  กำเพ็ชร )

                                                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

 

 

 

 

 

ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2555

โพสต์11 ก.ย. 2555 06:21โดยอบต.โคกแสมสาร โคกเจริญ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

เรื่อง  ใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. ๒๕๕๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

------------------------------------------

                        ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ได้ดำเนินการจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๕ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ๒๕๕๕ เพื่อตรวจสอบการบริหารงบประมาณของส่วนราชการ ตามข้อเสนอของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ให้ส่วนราชการจัดเตรียมงานตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด และกระจายงานออกในระหว่างปี เพื่อป้องกันการกระจุกตัวของปริมาณงานในตอนใกล้สิ้นปีงบประมาณ โดยผ่านความเห็นชอบของผู้บริหารท้องถิ่น เรียบร้อยแล้ว

 

   อาศัยตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน     เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการ  จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๕   ประกาศ ณ วันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๔๖ และหนังสือสั่งการกรมการปกครอง ที่  มท. ๐๓๑๓.๔/ว.๑๕๐๐   เรื่อง  คำแนะนำของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๔๒  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ จึงประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่    ตุลาคม  ๒๕๕๔  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕

                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                               

ประกาศ    วันที่   ๒๖   เดือนตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕๔

                                              

                                                           (นายเชษฐพงษ์     ศรีแสงไทยสุข)                          

                                                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

 

 

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2555

โพสต์11 ก.ย. 2555 06:19โดยอบต.โคกแสมสาร โคกเจริญ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

เรื่อง  สรุปผลการจัดทำโครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๕

………………………………………………...

 

                   อาศัยอำนาจความตามในมาตรา ๙ วรรค ๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้างหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีประชาชนเข้าตรวจดูได้

 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร จึงขอรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๕ มาตามแบบ สขร.๑  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ     วันที่   ๓๑   เดือน  กรกฎาคม  .. ๒๕๕๕

                    

(นายเชษฐพงษ์    ศรีแสงไทยสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2555

โพสต์11 ก.ย. 2555 06:16โดยอบต.โคกแสมสาร โคกเจริญ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

เรื่อง  สรุปผลการจัดทำโครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๕

………………………………………………...

 

                   อาศัยอำนาจความตามในมาตรา ๙ วรรค ๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้างหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีประชาชนเข้าตรวจดูได้

 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร จึงขอรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๕ มาตามแบบ สขร.๑  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ     วันที่   ๒๓   เดือน  สิงหาคม    .. ๒๕๕๕

                  

 

(นายเชษฐพงษ์    ศรีแสงไทยสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-10 of 28