บทที่ 3. การวัดความยาว


การวัดความยาว

              
        หน่วยการวัดความยาวที่นิยมใช้กันในประเทศไทย
               
    หน่วยการวัดความยาวในระบบอังกฤษ
 
       12           นิ้ว                          เท่ากับ    1              ฟุต

        3              ฟุต                          เท่ากับ    1              หลา

       1,760      หลา                        เท่ากับ    1              ไมล์

               
 
      หน่วยการวัดความยาวในระบบเมตริก
 
               
     10           มิลลิเมตร             เท่ากับ    1              เซนติเมตร

      100         เซนติเมตร           เท่ากับ    1              เมตร

      1,000      เมตร                      เท่ากับ    1              กิโลเมตร

               
        หน่วยการวัดความยาวในมาตรไทย
               
     12           นิ้ว                          เท่ากับ    1              คืบ

      2              คืบ                          เท่ากับ    1              ศอก

     4              ศอก                        เท่ากับ    1              วา

     20           วา                           เท่ากับ    1              เส้น

     400         เส้น                        เท่ากับ    1              โยชน์

 
        กำหนดการเทียบ     1     วา                เท่ากับ    2              เมตร
 
      หน่วยการวัดความยาวในระบบอังกฤษเทียบกับระบบเมตริก ( โดยประมาณ )

       1              นิ้ว                          เท่ากับ    2.54        เซนติเมตร

       1              หลา                        เท่ากับ    0.9144   เมตร

       1              ไมล์                        เท่ากับ    1.6093   กิโลเมตร

     
         ตัวอย่าง        การเปรียบเทียบหน่วยการวัดในระบบเดียวกันและต่างระบบกัน

                1. แก้วสูง 160 เซนติเมตร อยากทราบว่าแก้วสูงกี่เมตร

                    เนื่องจาก 100 เซนติเมตร  เท่ากับ 1 เมตร และแก้วสูง 160 เซนติเมตร

                     ดังนั้น แก้วสูง  160     =  1.60  เมตร

                                             100

                  2. ความกว้างของรั้วบ้านด้านติดถนนเป็น 1.05 กิโลเมตร อยากทราบว่าความกว้างของรั้วบ้านด้านติดกับถนนเป็นกี่เมตร

                       เนื่องจาก 1 กิโลเมตร เท่ากับ 1,000 เมตร และรั้วบ้านกว้าง 1.05 กิโลเมตร

                        ดังนั้น ความกว้างของรั้วบ้านเป็น 1.05  x  1,000  =  1,050  เมตร

 

Comments