- ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

หลักสูตร

หลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
( Preparatory Thai language program for foreigners)

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นสิ่งหนึ่งที่ชาวต่างประเทศให้ความสนใจมาก ทั้งนี้เนื่องจากการติดต่อระหว่างประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองสังคมและ วัฒนธรรมมีความเจริญก้าวหน้ากว่าสมัยก่อน ทำให้ความจำเป็นการเรียนรู้ภาษาไทยของบุคคลที่ประสงค์จะติดต่อกับประเทศไทยในด้านต่างๆ เห็นความจำเป็น ในการมีทักษะทางภาษาไทยคือการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้ ว่าจะเป็นลู่ทางหนึ่งในการรู้จักประเทศไทย หรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย โดยมีพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจวัฒนธรรมเป็นแนวทาง ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ตระหนักในภาวะดังกล่าว จึงได้สร้างหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศขึ้น โดยหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนรู้ภาษาไทยมาก่อนเป็นสำคัญ

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยระดับพื้นฐาน ระดับกลางและระดับสูงได้
๒. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันได้
๓. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะภาษาไทย ประเทศไทยและวัฒนธรรมไทย โดยการเรียนรู้ผ่านภาษาไทยและการจัดประสบการณ์ต่างๆ

โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศนี้ เป็นหลักสูตรระยะสั้นใช้เวลาเรียน ๓ - ๑๒ เดือน โครงสร้างของหลักสูตรประกอบด้วย
๑. ภาษาไทยเบื้องต้น ๒ รายวิชา
๒. ภาษาไทยระดับกลาง ๘ รายวิชา
๓. ภาษาไทยระดับสูง ๘ รายวิชา
รวม ๑๘ รายวิชา

๔. กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์
คุณสมบัติของผู้เรียน
หลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาไทยนี้ รับผู้เรียนที่เป็นชาวต่างประเทศที่ยังไม่มีความรู้พื้นฐานและทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยมาก่อน หรือมีความรู้บ้างแต่
ประสงค์จะเรียนรู้ภาษาไทยเพิ่มขึ้น
รายวิชาต่างๆ
รายวิชาประกอบด้วยภาษาไทย ๓ ระดับ จำนวน ๑๘ รายวิชา คือ
๑. ภาษาไทยเบื้องต้น ๒ รายวิชา ได้แก่
TH ๐๐๑ ภาษาไทยสำหรับผู้เริ่มเรียน ๑ ๑๐ ชั่วโมง/สัปดาห์
TH ๐๐๒ ภาษาไทยสำหรับผู้เริ่มเรียน ๒ ๑๐ ชั่วโมง/สัปดาห์
๒. ภาษาไทยระดับกลาง ๘ รายวิชา ได้แก่
TH ๐๐๓ สัทศาสตร์เพื่อการศึกษาภาษาไทย ๔ ชั่วโมง/สัปดาห์
TH ๐๐๔ การฟังและการพูด ๑ ๔ ชั่วโมง/สัปดาห์
TH ๐๐๕ การฟังและการพูด ๒ ๔ ชั่วโมง/สัปดาห์
TH ๐๐๖ การอ่าน ๑ ๔ ชั่วโมง/สัปดาห์
TH ๐๐๗ การอ่าน ๒ ๔ ชั่วโมง/สัปดาห์
TH ๐๐๘ การเขียน ๑ ๔ ชั่วโมง/สัปดาห์
TH ๐๐๙ การเขียน ๒ ๔ ชั่วโมง/สัปดาห์
TH ๐๑๐ สังคมและวัฒนธรรมไทย ๔ ชั่วโมง/สัปดาห์
๓. ภาษาไทยระดับสูง ๘ รายวิชา ได้แก่
TH ๐๑๑ การฟังและการพูด ๓ ๔ ชั่วโมง/สัปดาห์
TH ๐๑๒ การอ่านและการเขียน ๓ ๔ ชั่วโมง/สัปดาห์
TH ๐๑๓ การใช้ภาษาไทยในวงราชการ ๔ ชั่วโมง/สัปดาห์
TH ๐๑๔ การใช้ภาษาไทยในวงการธุรกิจ ๔ ชั่วโมง/สัปดาห์
TH ๐๑๕ ภาษาไทยและศิลปะไทย ๔ ชั่วโมง/สัปดาห์
TH ๐๑๖ ภาษาไทยและพุทธศาสนา ๔ ชั่วโมง/สัปดาห์
TH ๐๑๗ ภาษาสื่อสารมวลชน ๔ ชั่วโมง/สัปดาห์
TH ๐๑๘ การเขียนภาษาไทยขั้นสูง ๔ ชั่วโมง/สัปดาห์
กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ ได้แก่
๑. ทัศนศึกษาแหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์
๒. กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย
คำอธิบายรายวิชา
๑. TH ๐๐๑ ภาษาไทยสำหรับผู้เริ่มเรียน ๑
อ่านและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ เครื่องหมายต่างๆในภาษาไทย การประกอบคำในภาษาไทย ฝึกอ่าน เขียนคำที่เป็นพยัญชนะเดี่ยว พยัญชนะประสม มาตราตัวสะกดตรงมาตราและไม่ตรงมาตรา การผันอักษร การอ่านแบบแจกลูก สะกดคำ และอ่านเป็นคำ ฝึกอ่าน เขียนและเข้าใจความหมายของคำพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างน้อย ๓๐๐ คำ
๒. TH ๐๐๒ ภาษาไทยสำหรับผู้เริ่มเรียน ๒
ฟังและพูดเกี่ยวกับคำ วลี ประโยคอย่างง่ายๆ การทักทาย การถาม การปฏิเสธ
การแนะนำตัว การใช้คำขอบคุณ ขอโทษ คำลงท้าย ฝึกฟัง พูด อ่านและเขียนประโยคในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การซื้ออาหาร ที่ไปรษณีย์ ที่ธนาคาร การรักษาพยาบาล ที่สถานีรถขนส่ง ชีวิตในหอพัก เป็นต้น โดยเรียนรู้คำและความหมายเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๔๐๐ คำ
๓. TH ๐๐๓ สัทศาสตร์เพื่อการศึกษาภาษาไทย
สัทสัญลักษณ์สากลที่ใช้ในการบันทึกภาษาพูด สัทสัญลักษณ์ที่ใช้ในภาษาไทยทั้งพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ฝึกอ่านและเขียนคำ สำนวน วลี ประโยคและข้อความต่างๆโดยใช้สัทสัญลักษณ์เป็นเครื่องช่วย
๔. TH ๐๐๔ การฟังและการพูด ๑
ฟังและพูดเกี่ยวคำ สำนวน วลี ประโยคที่ยากขึ้นได้แก่ ประโยคคำถาม ประโยคคำตอบ ประโยคบอกเล่า ประโยคขอร้อง ประโยคคำสั่ง ประโยคความเดียว ประโยคความรวม ฟังนิทาน เล่านิทาน ฟังและพูดเรื่องเกี่ยวกับข่าว เหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน ประกาศต่างๆ เน้นการจับใจความและการใช้ถ้อยคำให้ถูกต้องและออกเสียงให้ถูกอักขรวิธี
๕. TH ๐๐๕ การฟังและการพูด ๒
ฟังและพูดเกี่ยวกับคำ สำนวน วลี ประโยคและข้อความที่ยากขึ้น ฝึกฟังและ
สนทนาเกี่ยวกับการซื้อของที่ตลาดสด การเล่นกีฬา การฟังเพลง ดนตรีที่ชอบ หนังสือที่ชอบอ่าน เรื่องราวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เพื่อนใหม่ ข่าว แหล่งท่องเที่ยว เน้นการเลือกใช้ถ้อยคำ เรียบเรียงถ้อยคำและเข้าใจความหมายของถ้อยคำและข้อความต่างๆ
๖. TH ๐๐๖ การอ่าน ๑
อ่านคำ สำนวน วลี ประโยคและข้อความสั้นๆที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันเช่น ชื่อเพื่อน อาจารย์ คณะในมหาวิทยาลัย ถนน ป้ายประกาศ ชื่ออาหาร ข้อความประชาสัมพันธ์และคำแนะนำต่างๆ อ่านข่าว บทความจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เน้นการเข้าใจความหมายของศัพท์และข้อความ
๗. TH ๐๐๗ การอ่าน ๒
อ่านข้อความและเรื่องราวที่ยากขึ้นที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน เช่น นิทาน นิยาย เรื่องเล่า เรียงความ เรื่องสั้น เพลง บทร้อยกรองสั้นๆ สลากยา วิธีการปรุงอาหารบทความทางศาสนา เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม เน้นการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ความหมาย และสรุบใจความสำคัญ
๘. TH ๐๐๘ การเขียน ๑
เขียนพยัญชนะ สระ การผสมคำ การเขียนคำ สำนวน ประโยคและข้อความต่างๆด้วยลายมือบรรจงและลายมือหวัด การแต่งประโยคประเภทต่างๆทั้งประโยคตามเจตนาและตามโครงสร้าง การใช้คำ กับ แก่ แต่ ต่อ ที่ ซึ่ง อัน การใช้สระ ใ ไ การใช้ ห นำ อ นำ เขียนข้อความสื่อสารในชีวิตประจำวัน เช่นเขียนแนะนำตนเอง แนะนำสถานที่ และประเทศของตน
๙. TH ๐๐๙ การเขียน ๒
เขียนรูปประโยคที่ยากและซับซ้อนยิ่งขึ้น การเรียบเรียงประโยคในรูปย่อหน้า การเขียนตามจุดประสงค์ต่างๆ เช่น เขียนให้ความรู้ เขียนแสดงความคิดเห็น เขียนแสดงความรู้สึก การเขียนรายงาน การเขียนจดหมาย ประกาศ เขียนปกิณกะต่างๆ
๑๐. TH ๐๑๐ สังคมและวัฒนธรรมไทย
ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย ทั้งด้านประวัติศาสตร์ สังคม การเมือง การปกครอง วิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆโดยสังเขป เช่น อาหารไทย การแต่งกาย ศาสนา ความเชื่อ ค่านิยม ขนบประเพณีที่สำคัญ วันสำคัญ และบุคคลสำคัญ สิ่งที่ “ควร” และ “ไม่ควร” ในวัฒนธรรมไทย
๑๑. TH ๐๑๑ การฟังและการพูด ๓
ฟังและพูดเกี่ยวกับเรื่องทางวิชาการทางสังคมศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสาธารณสุข เช่นสารคดีเกี่ยวกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การศึกษา การรักษาพยาบาล ความรู้เกี่ยวกับชุมชน จังหวัดต่างๆ เน้นการจับใจความสำคัญ และนำเสนอโดยการพูด รวมทั้งฝึกเป็นพิธีกร และฝึกพูดในโอกาสต่างๆที่จำเป็น
๑๒. TH ๐๑๒ การอ่านและการเขียน ๓
อ่านตัวบทที่ให้สาระความรู้เกี่ยวกับภาษาร้อยแก้ว ภาษาร้อยกรองไทย อ่านและเขียนคำคล้องจองง่ายๆ สำนวน สุภาษิตที่ควรทราบ อ่านวรรณคดีไทยบางเรื่อง เพื่อเข้าใจศัพท์ทางวรรณคดี เขียนร้อยกรองขนาดสั้น เขียนเรียงความและบทความขนาดสั้น
๑๓. TH ๐๑๓ การใช้ภาษาไทยในวงราชการ
ความรู้เกี่ยวกับชื่อและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน กระทรวง กรม กองต่างๆ
ในประเทศไทยโดยสังเขป การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานในรูปแบบต่างๆ เช่นการ
โทรศัพท์ การเขียนจดหมายราชการ หนังสือภายใน การบันทึกการประชุม การเขียนโครงการ การเขียนงานวิชาการ โดยเน้นการใช้ภาษาราชการให้ถูกต้อง
๑๔. TH ๐๑๔ การใช้ภาษาไทยในวงการธุรกิจ
ความรู้เกี่ยวกับองค์กรเอกชน ธุรกิจ การค้าในประเทศไทยโดยสังเขป ฟัง พูดอ่านและเขียนเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวงการธุรกิจ ศึกษาศัพท์และความหมาย ฝึกอ่านและเขียนจดหมายธุรกิจ รวมทั้งหนังสือโต้ตอบต่างๆ
๑๕. TH ๐๑๕ ภาษาไทยและศิลปะไทย
ฟัง พูด อ่าน และเขียนข้อความที่เกี่ยวกับศิลปะไทยสาขาต่างๆได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ศิลปะการทำอาหารไทย หัตถกรรมไทย รวมทั้งศิลปะแขนงอื่นๆ เรียนรู้คำศัพท์อย่างน้อย ๕๐๐ คำ
๖. TH ๐๑๖ ภาษาไทยและพุทธศาสนา
ฟัง พูด อ่าน เขียนเกี่ยวกับพุทธประวัติ ความเป็นมาของพุทธศาสนาในประเทศไทย เรียนรู้หลักธรรมและพิธีกรรมทางพุทธศาสนาโดยศึกษาในชุมชน วันสำคัญทางพุทธศาสนา รวมถึงพุทธศิลป์ต่างๆ เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับพุทธศาสนาอย่างน้อย ๕๐๐ คำ
๑๗. TH ๐๑๗ ภาษาสื่อสารมวลชน
ฟัง พูด อ่าน เขียนและวิเคราะห์ลักษณะภาษาไทยที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อมวลชนอื่นๆ เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในวงการสื่อสารมวลชน
อย่างน้อย ๕๐๐ คำ
๑๘. TH ๐๑๘ การเขียนภาษาไทยขั้นสูง
ลักษณะภาษาและวิธีการเขียนงานเขียนทางวิชาการ เน้นการเขียนรายงาน
ภาคนิพนธ์ การเขียนสารคดี บันเทิงคดี ทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรอง พร้อมทั้งฝึกเขียน
กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจสภาพสังคมและประวัติศาสตร์ โบราณคดีเกี่ยวกับประเทศไทยเพิ่มขึ้น อาจจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรดังนี้
๑. ทัศนศึกษาแหล่งโบราณคดีและวัฒนธรรม
๒. กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย
ดังมีรายละเอียดคือ
๑. ทัศนศึกษาแหล่งโบราณคดีและวัฒนธรรม เช่น โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ หมู่บ้าน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อยุธยา วัดพระแก้ว วัดโพธิ์ วัดอรุณฯ วัดบวรนิเวศฯ
๒. กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น การทำอาหารไทย การรำไทย มวยไทย การแกะสลัก การเล่นดนตรีไทย การเล่นดนตรีพื้นบ้าน การร้องเพลงไทยเดิม การร้องเพลงลูกทุ่ง การร้องเพลงสมัยใหม่ เป็นต้น

  • ผ.ศ.วีณา วีสเพ็ญ (ร่าง)
    ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐
Comments