โครงสร้างกาพย์ยานี 11

   ┌──↓─┐
○○○○● ○○●○○●
┌─────────┘
○○○○● ○○○○○●┐
┌──↓─┐ │
○○○○● ○○●○○●┘
┌─────────┘
○○○○● ○○○○○●┐

 • ใน 1 บาท มี 2 วรรค วรรคหน้ามี 5 คำ (คำในที่นี้หมายถึงพยางค์) วรรคหลังมี 6 คำ รวมเป็น 11 คำ
 • ใน 1 บท มี 2 บาท บาทละ 2 วรรค รวมเป็น 4 วรรค[1][2]
 • สัมผัสระหว่างวรรค มีสัมผัส 2 คู่ คือ
  • คำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่ง สัมผัสกับ คำที่สาม (หรือคำที่หนึ่ง) ของวรรคสอง
  • คำสุดท้ายของวรรคที่สอง สัมผัสกับ คำสุดท้ายของวรรคที่สาม
 • สัมผัสระหว่างบท มี 1 คู่ คือ
  • คำสุดท้ายของแต่ละบท สัมผัสกับ คำสุดท้ายของวรรคที่สองของบทถัดไป
 ขอขอบคุณ  http://th.wikipedia.org/wiki/กาพย์ยานี_11#.E0.B9.82.E0.B8.84.E0.B8.A3.E0.B8.87.E0.B8.AA.E0.B8.A3.E0.B
Comments