ประวัติครูเพ็ญทิพย์ กองวารี

 

     มือถือ : 081-9395040

     อีเมล์ : PPU52@hotmail.com  

 

( 1 )   ชื่อ  นางเพ็ญทิพย์    กองวารี    อายุ    54   ปี     เกิดวันอาทิตย์ที่  22   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.   2498

         ตำแหน่ง    ครู    อันดับ  คศ. 3      วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ 

          กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    ( สอน  ม. 4  และ ม. 5 )       

         โรงเรียนท่าเรือ " นิตยานุกูล"   อำเภอท่าเรือ   เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  1

         วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี   วิชาเอก  สังคมศึกษา    จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก  

         อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก

          อายุราชการ     32    ปี        ภูมิลำเนาเดิม    อำเภอหล่มสัก     จังหวัดเพชรบูรณ์

 

       # รางวัลเกียรติยศที่สำคัญ ๆ  ได้แก่

-     รับพระราชทาน   เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1   สภากาชาดไทย

-     ครูต้นแบบ ปี2544 (สกศ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

-     ครูต้นแบบ  รางวัลช้างทองคำ  ปี  2545   ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

-     ครูเกียรติยศ -  ครูต้นแบบ  ปี 2545  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

-     ครูดีในดวงใจ  ปี 2548 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

-     คุรุสดุดี  ปี  2548   คุรุสภา  กระทรวงศึกษาธิการ

-    โล่เกียรติคุณ ครูผู้อุทิศตนสร้างคุณประโยชน์แก่โรงเรียนและชุมชน  ครบรอบ 40  ปี

      โรงเรียนปรางค์กู่  วันที่  8  ธันวาคม พ.ศ. 2550  จาก  คุณหญิงกษมา  วรวรรณ    อยุธยา

       เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

-     โล่ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2553 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก  

      ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก )

 

( 2 )  คู่สมรส   นายสุรพันธุ์  กองวารี    นายอำเภอสว่างอารมณ์   จังหวัดอุทัยธานี  

        (  มาดำรงตำแหน่ง  เมื่อวันที่   24  พฤศจิกายน พ.ศ.2551 )

        เกิดวันพฤหัสบดีที่  24  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ.  2494 

       ภูมิลำเนาเดิม   อำเภอท่าเรือ   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

       วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท  คณะรัฐประศาสนศาสตร์

      จากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์  ( นิด้า )

 

 
ą
Teachersci45 Teachersci45,
14 พ.ค. 2553 21:24
ċ
Teachersci45 Teachersci45,
14 พ.ค. 2553 21:19
Comments