ដំណឹងពី Python

google App Engine

posted May 9, 2009, 7:11 AM by khmer python   [ updated May 18, 2009, 7:43 PM ]

បើ​សិន​ជា​អស់​លោក​អ្នក​ចង់​សរសេរកម្មវិធីជា​ភាសា Python ដែល​អាច​ដំណើការ​នៅ​លើ​អន្តរបណ្តាញ (Internet) សូម​ប្រើប្រាស់ផ្នែកទន់  App Engine Python ។

Python 3.1 beta1

posted May 9, 2009, 5:10 AM by khmer python   [ updated May 13, 2009, 5:36 PM ]

ផ្នែកទន់ Python 3.1 beta1 ត្រូវ​បាន​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើ​ជា​ផ្លូវការ http://www.python.org/download/releases/3.1/

1-2 of 2