Không có thành công nào mà không có ý chí và sự kiên nhẫn ...