17. Tiểu Đường

Ôn bài tiểu đường, tâm thần phân liệt
http://www.youtube.com/watch?v=kzoK84gjAYM

Bệnh tiểu đường
http://www.youtube.com/watch?v=x8QE1k_rgLI

Cúi ngửa 4 nhịp
http://www.youtube.com/watch?v=m9sQMmuOH7A

Cúi Ngửa 4 Nhịp và Vặn Mình 4 Nhịp : http://www.youtube.com/watch?v=gwHcQVIWcIk

Chữa bệnh tiểu đường bằng huyệt (Nhà thờ Bélanger, Montreal)
http://www.youtube.com/watch?v=WIbGxbyXZgk

4 Bài tập khí công làm hạ đường trong máu sau khi ăn (Việt-Pháp) (Centre Lajeunesse)
http://www.youtube.com/watch?v=5B6JNULHEe0