21. Thận-Bệnh Thận

Cách chữa thận, chữa tay tê http://www.youtube.com/watch?v=N_YK9kYoCGM

Cách chữa bệnh tiêu hóa, bệnh thận, bệnh sổ mũi (Chùa Quan Âm, Montreal)
http://www.youtube.com/watch?v=qLruwS-wN-g

Chữa Sạn thận, mật, bàng quang http://www.youtube.com/watch?v=WO51YO1h1vQ

Bệnh ruột lủng lỗ - Prostate: tuyến tiền liệt - Pâté thận http://www.youtube.com/watch?v=YuVUOI7yqsg