- Phương pháp lấy sạn trong mật và gan - Người trình bày : Thầy V-Đ-Hòa và chị Bình Minh tại Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam vùng Montréal

YouTube Video


Comments