15. Ruột-Bệnh đường ruột

Bệnh ruột lủng lỗ - Prostate: tuyến tiền liệt - Pâté thận http://www.youtube.com/watch?v=YuVUOI7yqsg