- Thử đường chữa mắt mờ hay mù do đường Chữa suyễn, tiêu hóa, áp huyết, tập đi do chân liệt, chảy nước dãi

YouTube Video


Comments