Lý Thuyết Đông Y

Âm hư nội nhiệt, dưong hư ngoại hàn kiểm chứng bằng máy đo áp huyết

http://www.youtube.com/watch?v=vQiZ6Yiq_lQ

Dụng cụ để Khám Bệnh, Định Bệnh bằng Máy đo áp huyết ... 22may11

http://www.youtube.com/watch?v=kGB4x-Xq1gw

Phân tích các loại bệnh của Tâm và cách chữa cho từng trường hợp khác nhau theo bát pháp  1/2  http://www.youtube.com/watch?v=2qYHSbzm-Is

Phân tích các loại bệnh của tâm và cách chữa khác nhau cho mỗi trường hợp theo bát pháp  2/2
http://www.youtube.com/watch?v=0Mww3OQ_ho8

Đông Y Căn Bàn 5-Phần Bệnh và Chứng http://www.youtube.com/watch?v=jIPVb0BqsjM

Đông Y Căn Bản 1-Tinh Khí Thần
http://www.youtube.com/watch?v=S-efxVxYG-0

Đông Y Căn Bàn 2-Lý thuyết âm-dương http://www.youtube.com/watch?v=QxHXUzWN22A

Đông Y Căn Bản 3-Âm-Dương Ngũ Hành http://www.youtube.com/watch?v=nL9P2DDWPxs

Âm Dương - Ngũ Hành   http://www.youtube.com/watch?v=sUzqF65_Qx4

Đông Y Căn Bản 4-Quy Kinh Chẩn Pháp http://www.youtube.com/watch?v=uhxAdEjJiog

Tìm bệnh chứng theo bát cương và cách chữa đối chứng (Nhà thờ Bélanger, Montreal) http://www.youtube.com/watch?v=pztWbvVNm24

Thực tập lý luận bệnh hư thực để chữa trên đoạn huyệt ngũ hành của 12 kinh
http://www.youtube.com/watch?v=sjFdu22Ofyc