02. Lớp Tập Khí Công

DVD Động Công và Tĩnh Công 
http://www.youtube.com/watch?v=AKiSfUb30Z8

Những động tác mới trong bài tập thể dục khí công trong lớp ở toronto
http://www.youtube.com/watch?v=jm_Kh8wGEuE

Lớp tập khí công Toronto
http://www.youtube.com/watch?v=g-mn4KNrl8Y