- Khám tìm bệnh bằng phưong pháp quan sát mầu sắc trên mặt (vọng chẩn)


Comments