- Các cách thổi làm thay đổi áp huyết, cách lạy sám hối theo khí công để chữa bệnh. Cách nhịn ăn chữa bệnh.

YouTube Video


Comments