23. Vi trùng

Cách chữa trong máu có vi trùng
http://www.youtube.com/watch?v=AyrV6U__R1c

Comments