กติกาการเล่นฟุตบอล

ผู้เล่นและทีมงาน :

In football, teams consist of 11 players. ในฟุตบอลทีมประกอบด้วยผู้เล่น 11 Each team tries to get the ball into the opposing teams end zone. แต่ละทีมพยายามที่จะรับลูกที่ฝ่ายตรงข้ามเข้าไปในโซนท้ายทีม There are 3 types of teams: Offensive, Defensive, and Special teams. ทีมงานไม่พอใจการป้องกันและพิเศษ : มี 3 ประเภทของทีมงานที่มี
Offence: Offence :

Offensive players are separated into the following groups: 7 linemen who play on the line of scrimmage, or the line where the bal is located; and backs who are placed in different positions behind the linemen. ผู้เล่นก้าวร้าวจะแยกออกเป็นกลุ่มต่อไปนี้ : 7 linemen ที่เล่นบนเส้นของการแย่งชิงกันหรือบรรทัดที่ bal ตั้งอยู่; และหลังที่จะอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันที่อยู่เบื้องหลัง linemen The Linemen are designated in the following ways: Linemen ที่มีการกำหนดในรูปแบบต่อไปนี้ :


The center starts the game by hiking the ball, passing it through his legs, to a player directly behind him. ศูนย์จะเริ่มเกมด้วยการไต่เขาลูกผ่านมันผ่านขาของเขาให้ผู้เล่นโดยตรงหลังเขา After that the other players form a barrier for the ball carrier, or the quarterback. หลังจากที่ผู้เล่นอื่น ๆ ในแบบฟอร์มอุปสรรคสำหรับผู้ให้บริการลูกหรือกองหลัง Different player protect the quarterback and tackle the defense. ผู้เล่นที่แตกต่างกันในการป้องกันกองหลังและแก้ไขปัญหาการป้องกัน The quarterback can hand off the ball, pass or run straight downfield with it. กองหลังที่สามารถมือปิดลูกผ่านหรือทำงานตรง downfield กับมัน One formation is the T formation in which the quarterback hands off the ball to the fullback or other backs, and rushes. หนึ่งคือการสร้างการก่อตัว T ในที่มือกองหลังปิดลูก fullback หรือหลังอื่น ๆ และรีบ Wide receivers catch most of the plays and replace backs and ends on the line of scrimmage. รับจับกว้างที่สุดของการเล่นและแทนที่หลังและสิ้นสุดในสายของการแย่งชิงกัน

Defense: ป้องกัน :

The defense team is made up of the defensive lines, linebackers, and defensive backs. ทีมงานการป้องกันถูกสร้างขึ้นจากสายการป้องกัน, linebackers และหลังการป้องกัน The defense team uses any number of players that they can. ทีมงานการป้องกันจะใช้จำนวนของผู้เล่นที่พวกเขาสามารถใด ๆ On average have 3 or 4 linemen who primarily stop the quarterback. โดยเฉลี่ย 3 หรือ 4 linemen ที่หลักหยุดกองที่มี The 3 or 4 linebackers can stop runners cover the other teams receivers, etc. The defensive back or secondary, consist of 2 cornerbacks who cover receivers and 2 safeties who guard that are behind linebackers. 3 หรือ 4 linebackers สามารถหยุดวิ่งรับครอบคลุมกับทีมงานที่อื่น ๆ ฯลฯ กลับการป้องกันหรือรองประกอบด้วย 2 cornerbacks ที่ครอบคลุมการรับและ 2 ที่วางจํายามที่อยู่เบื้องหลัง linebackers

Special teams: ทีมงานพิเศษ :

Special teams usually consist of players who only play in certain part of the game. ทีมพิเศษมักจะประกอบด้วยผู้เล่นที่เล่นในเฉพาะบางส่วนของเกม For example, the kicker only plays at the beginning or half of the game and tries to kick the ball through the goal posts. ตัวอย่างเช่นไพ่เพียง แต่เล่นที่จุดเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของเกมและพยายามที่จะเตะลูกที่ผ่านการโพสต์เป้าหมาย The punter kicks the ball downfield only when the offensive team has to surrender it. นักเล่นม้าเตะลูก downfield เฉพาะเมื่อมีทีมงานที่มีความไม่พอใจที่จะยอมแพ้มัน


Officials: เจ้าหน้าที่ :

A team of seven officials usually looks over a football game. ทีมงานของเจ็ดเจ้าหน้าที่มักจะมองเกมฟุตบอล They include: a referee, an umpire, a linesman, a field judge, a line judge, a side judge, and a back judge. พวกเขารวมถึงผู้ตัดสินเป็นผู้ตัดสิน, ผู้กำกับเส้นตัดสินเขตข้อมูลผู้พิพากษาเส้นด้านผู้พิพากษาและผู้พิพากษากลับ They enforce the rules. พวกเขาบังคับใช้กฎระเบียบ The referee is mainly the head of the outfit decided the calls etc. The umpire questions uniforms equipment etc. The linesmen mostly mark the balls at the end of each play. กรรมการส่วนใหญ่เป็นหัวของเครื่องแต่งกายที่ตัดสินใจเรียกผู้ตัดสิน ฯลฯ คำถามอุปกรณ์เครื่องแบบ ฯลฯ linesmen ส่วนใหญ่ทำเครื่องหมายลูกในตอนท้ายของการเล่นแต่ละครั้ง The field judge mainly times the game. ผู้พิพากษาเขตครั้งที่ส่วนใหญ่เกมที่

Equipment: อุปกรณ์ :

The football itself is an extended oval spheroid that weighs between 14 and 15 oz. ฟุตบอลตัวเองเป็นลูกโลกวงรีขยายที่มีน้ำหนักระหว่างที่ 14 และ 15 ออนซ์ The white rings on football help the players grasp it. แหวนสีขาวบนฟุตบอลช่วยให้ผู้เล่นเข้าใจมัน Beneath the player's uniform and pants he wears a series of pads for protection. ภายใต้ชุดของผู้เล่นและกางเกงเขาสวมชุดของแผ่นสำหรับการป้องกัน These protect the players on the field from bodily injuries. เหล่านี้ในการป้องกันผู้เล่นที่อยู่บนสนามจากการบาดเจ็บทางร่างกาย The players usually wear cleats that provide traction. ผู้เล่นที่มักจะสวมใส่รองเท้าที่ให้การยึดเกาะถนน The player's helmet protects the player's head from injury. หมวกกันน็อคของผู้เล่นที่จะช่วยปกป้องศีรษะของผู้เล่นจากการบาดเจ็บ It has a strap on it that helps a player keep it on. มันมีสายในนั้นที่จะช่วยให้ผู้เล่นที่เก็บไว้ใน It also has a facemask and holes in the side that allow a player to hear. นอกจากนี้ยังมี facemask และหลุมในด้านที่ช่วยให้ผู้เล่นที่จะได้ยิน

Playing football: การเล่นฟุตบอล :

A football game usually consists of 4 separate quarters. เกมฟุตบอลมักจะประกอบด้วย 4 / 4 แยก Two make up the separate halves. ทั้งสองทำขึ้นครึ่งหนึ่งที่แยกต่างหาก The halftime period is usually 15 minutes. ระยะเวลาครึ่งโดยปกติจะเป็น 15 นาที The teams change sides after half time. ทีมงานด้านการเปลี่ยนแปลงหลังจากเวลาครึ่ง At the start of a game the two teams decided who would kick first. ที่เริ่มต้นของเกมทั้งสองทีมได้ตัดสินใจที่จะเตะก่อน In the NFL, the kick takes place at the kicking teams 30-yard line. ใน NFL, เตะเวลาสถานที่ที่ทีมเตะที่เส้น 30 หลา Before the player kicks it the other teams spreads out in an effort to intercept the ball. ก่อนที่ผู้เล่นที่เตะมันทีมอื่น ๆ กระจายออกไปในความพยายามที่จะตัดลูก If a player on the receiving team intercepts the ball he may run down the field with it. หากผู้เล่นเกี่ยวกับการที่ได้รับการตัดลูกทีมที่เขาอาจทำงานได้ลงสนามกับมัน If he is tackled and stopped this is known as a down. ถ้าเขาเป็นความท้าทายและหยุดนี้เป็นที่รู้จักกันลง This is official when one the tackled players knees touches the ground. นี้เป็นอย่างเป็นทางการเมื่อหนึ่งในผู้เล่น tackled หัวเข่าสัมผัสพื้นดิน The ball is the placed on the line where the player was downed. ลูกที่เป็นอยู่ในบรรทัดที่ผู้เล่นจะถูก downed When scrimmage takes place, the ball put back into play. เมื่อการแย่งชิงกันจะเกิดขึ้นลูกที่นำกลับมาลงเล่น Before scrimmage the teams huddles and discusses which plays to use etc. after huddles they line up with each other opposite on the line of scrimmage. ก่อนที่จะประจัญหน้ากับทีมงานที่ huddles และอธิบายถึงที่เล่นที่จะใช้เป็นต้นหลังจาก huddles สายพวกเขาขึ้นอยู่กับฝั่งตรงข้ามกับแต่ละอื่น ๆ ในสายของการแย่งชิงกัน If the quarterback decides a new play coded signals are announced. ถ้ากองหลังตัดสินใจที่จะเล่นสัญญาณใหม่รหัสจะประกาศ The play begins when the center hikes the ball. เล่นเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดินป่าที่ศูนย์ลูก

Different passes are used in the game as well. ผ่านที่แตกต่างกันจะใช้ในเกมเช่นกัน The forward pass is happens when the quarterback throws the ball directly downfield. ผ่านไปข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกองหลังพ่นลูก downfield โดยตรง The back ends and other players try to catch it and score. กลับเป็นที่สิ้นสุดและผู้เล่นอื่น ๆ พยายามที่จะจับมันและคะแนน A lateral play can be made anywhere to anyone on the field. เล่นด้านข้างสามารถทำที่ใดก็ได้ให้ทุกคนที่อยู่บนสนาม The defense team has to stop the other team from advance or stop the offence from getting to the line of scrimmage. ทีมงานการป้องกันที่มีการหยุดการทำงานของทีมอื่น ๆ จากการล่วงหน้าหรือหยุดการกระทําความผิดจากการเดินทางไปยังบรรทัดของการแย่งชิงกัน The offense team has to advance the ball 10 yards in 4 tries called downs. ทีมงานที่มีความผิดที่จะก้าวไปสู่​​ลูก 10 หลาใน 4 พยายามที่เรียกว่าดาวน์ Teams usually punt on the forth down. ทีมเรือท้องแบนที่มักจะมาลง The defense can gain possession of the ball by recovering fumbles of intercepting it in throws. การป้องกันสามารถได้รับการครอบครองบอลโดยการกู้คืน fumbles ของ intercepting ในพ่น

The games objective is to score more points than the opposing team. วัตถุประสงค์เกมคือการจุดคะแนนมากกว่าทีมฝ่ายตรงข้าม When you make touchdown in football, a player carries the ball into the end zone. เมื่อคุณทำทัชดาวน์ในฟุตบอลผู้เล่นดำเนินการที่ลูกในโซนท้าย This is worth 6 points. นี้มีมูลค่า 6 จุด Extra-point conversion only happens after a touchdown and allows the team to get a few more points. การแปลง Extra - จุดเดียวที่เกิดขึ้นหลังจากการทำทัชดาวน์และช่วยให้ทีมงานจะได้รับคะแนนมากขึ้นไม่กี่ Kicking field goals are worth 3 points if they make it throw the goal post. เตะเป้าหมายเขตที่มีมูลค่า 3 จุดถ้าพวกเขาทำให้มันโยนโพสต์เป้าหมาย This usually takes place on the last down and when a ball is 35 yards near the goal line. นี้มักจะเกิดขึ้นในวันสุดท้ายลงและเมื่อลูกเป็น 35 เมตรที่อยู่ใกล้เส้นประตู The defense team can earn 2 safety points when the ball is behind the opponent's goal line. ทีมงานการป้องกันจะได้รับ 2 คะแนนความปลอดภัยเมื่อลูกอยู่หลังเส้นประตูของฝ่ายตรงข้าม When the offensive team is permitted to down the ball intentionally behind it's own line, it is called a touchback and is awarded no extra points. เมื่อทีมไม่พอใจได้รับอนุญาตให้ลงลูกจงใจหลังเส้นของตัวเองนั้นมันเป็นสิ่งที่เรียกว่า touchback และเป็นที่ได้รับคะแนนเสริม Tiebreaker games can be decided by sudden death rounds, (when the first team to score is the winner) or in overtime periods. เกม Tiebreaker สามารถตัดสินใจโดยรอบเสียชีวิตอย่างกะทันหัน (เมื่อเป็นทีมแรกที่จะได้คะแนนเป็นผู้ชนะ) หรือในรอบระยะเวลาการทำงานล่วงเวลา

Comments