-ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมีดังนี้
1.ท่อพีวีชี ขนาด1.1/2นิ้วยาว10เชนติเมตร 6ชิ้น
2.ท่อพีวีชี ขนาด 3นิ้วยาว 50เชนติเมตร 1ชิ้น
3.ข้อต่อ3ทางขนาด1.1/2นิ้ว2ชิ้น
4.ข้อต่อลดขนาด 3นิ้วลดขนาด 1.1/2นิ้ว 1ชิ้น
5.เช็ควาล์ว 2ตัว (ชนิดลิ้นเกลียวในนะครับเพราะแบบสปริงผมลองแล้วไม่ทำงาน ต้องเสียเงินซื้อมาใหม่อีกรอบ)
6.เทปพันเกลียว 1ม้วน
7.น้ำยาประสานท่อ 1กระป๋อง
8.ฝาอุดท่อขนาด 3นิ้ว 1ชิ้น
9.ฝาอุดท่อขนาด1.1/2นิ้ว 1ชิ้น
10.ข้อต่อ3ทางลดขนาด 1.1/2นิ้วลดเป็นขนาด1/2นิ้ว 1ชิ้น
11.ข้อต่อเกลียวนอกขนาด1.1/2นิ้ว 3ชิ้น

3.รวบรวมข้อมูล

-ชีแจงกระบวนการศึกษาเครื่องตะบันน้ำ

 -จัดกลุ่มศึกษา

-บันทึก และรวบรวมข้อมูลเครื่องตะบันน้ำ

-การวิเคราะห์ข้อมูล

-สรุปผลการศึกษา

แผนปฏิบัติงาน

วัน/เดือน/ปี

แผนปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ

1.

รวบรวมข้อมูล

 

2.

จัดหาอุปกรณ์

 

3.

ออกแบบอุปกรณ์

 

4.

สร้างเครื่องมือในการวิจัย

 

งบประมาณที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า(เป็นค่าประมาณ)

รายการ

งบที่ใช้(บาท)

1.ท่อพีวีชี ขนาด1.1/2นิ้วยาว10เชนติเมตร 6ชิ้น

 

2.ท่อพีวีชี ขนาด 3นิ้วยาว 50เชนติเมตร 1ชิ้น

 

3.ข้อต่อ3ทางขนาด1.1/2นิ้ว2ชิ้น

 

4.เช็ควาล์ว 2ตัว

 

5.ฝาอุดท่อขนาด 3นิ้ว 1ชิ้น

 

รวม

2,500

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ทำให้เกษตรกรมีความรู้ในการนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ในการตะบันน้ำขึ้นที่สูง ที่ได้จากทำสื่อพัฒนา web site โดยใช้ Google  site เรื่อง เครื่องตะบันน้ำ เพื่อทดแทนการใช้พลังงานต้นกำลังหน้าแรก  ,แนวคิดที่มา และ ความสำคัญ   ,  หลักการและทฤษฎี  ,  วัตถุประสงค์  ,  คำนิยามศัพท์เฉพาะ   ,   ขั้นตอนการดำเนินงาน  ,   ภาคผนวก

Comments