เครือข่ายอาชีพ

เครือข่ายอาชีพ


นักศึกษาและมหาบัณฑิต MBA CMU มาจาก หลากหลายอาชีพ การมีเครือข่ายทาง

ด้านอาชีพจะทำให้สมาชิกในเครือข่าย MBA CMU สามารถแนะนำแหล่งงานที่ดีให้

แก่กันได้ อีกทั้งสมาชิกที่เป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรธุรกิจ ยังสามารถสรรหา

บุคลากรที่ดีมีคุณภาพ ได้จากเครือข่ายอาชีพของ MBA-CMU ได้อีกด้วย นอกจากนี้

สมาชิกในกลุ่มยังสามารถแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาชีพของตน

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประเทศชาติ