Comprehensive

การสอบประมวลความรู้ ในมุมมองของ

ผศ. ดร. เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ ตัวแทนอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
 
การสอบประมวลความรู้ Comprehensive Examination คือ การสอบเพื่อวัดความรู้

ความสามารถของนักศึกษาในการนำหลักวิชาการ  (ทฤษฎี แนวคิด) และประสบการณ์ใน

การเรียน ระดับบัณฑิตศึกษาไปประยุกต์ใช้         

 

ลักษณะของการสอบประมวลความรู้   1. ข้อเขียน (Written)   2. ปากเปล่า (Oral)

บางสาขา/ คณะ/มหาวิทยาลัยอาจมี  การดำเนินการสอบประมวลความรู้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือใช้ทั้งสองร่วมกัน

  

ความครอบคลุมของการสอบประมวลความรู้ 

ทุกรายวิชาที่ต้องเรียนหรือกำหนดไว้ในหลักสูตรหรือเฉพาะวิชาแกนอันเป็นหัวใจของแต่ละสาขาหรือหลักสูตร

  

ขอบเขตของการสอบประมวลความรู้ 

ในแต่ละสาขา/หลักสูตรมักมีขอบเขตของการสอบโดยเน้นให้นักศึกษานำทฤษฎีหลัก ๆ ที่เป็นทฤษฎีแกนของสาขาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ

  

ข้อแนะนำสำหรับการเตรียมตัวสอบ 

นักศึกษาต้องศึกษาทบทวนแต่ละกระบวนวิชาหรือวิชาแกนของหลักสูตร เริ่มจากศึกษาคำอธิบายรายวิชา

Course description หาคำสำคัญ Keywords ของกระบวนวิชานั้น ๆ หาทฤษฎี/แนวคิดที่สำคัญ

(Main theories/concepts) ในกระบวนวิชานั้น ๆ พร้อมกันนั้นให้วิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่เป็นปัญหา

ในสังคมที่เกี่ยวข้องกับสาขาหรือหลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู่  ต้องวิเคราะห์ เพื่อนำเอาทฤษฎี แนวคิด หลักการ

มาแก้ไขปัญหานั้น ๆ เขียนเป็นร่างก่อน แล้วหัดแต่งข้อสอบ แล้วตอบคำถาม ให้อ่านตรวจทานหลาย ๆ รอบ 

อ่านออกเสียง คอยฟังเสียง ถ้าเขียนได้เชื่อมโยงสละสลวย ฟังแล้วจะรื่น ๆ ถ้าเขียนไม่ดี ฟังแล้วจะสะดุด

ไม่รื่นหู 
 

เกณฑ์ในการวัดทักษะของนักศึกษา 

1.     ทักษะในการกำหนดประเด็นปัญหา (Ability to identify problems)โดยนักศึกษาต้อง

สามารถระบุปัญหาที่สำคัญในปรากฏการณ์ทางสังคม (Social Phenomena) หรือกรณีศึกษา

(Case study) ที่กำหนดให้ศึกษา พร้อมระบุสาเหตุของปัญหานั้น ๆ ได้

2.     ทักษะในการกำหนดหาทางเลือกในการแก้ปัญหา (Ability to propose alternatives solutions)

      นักศึกษาต้องสามารถในการเสนอทางเลือกในการแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งอาจมีทางเลือกมากกว่าหนึ่งอย่าง โดย

      ต้องแสดงความรู้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งชี้เหตุผลและอธิบายวิธีการของแต่ละ ทางเลือกได้อย่าง

      เหมาะสม

3.     ทักษะในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจ (Ability to analyze & select the best alternative)

       นักศึกษาต้องมีการวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหานั้น ๆ โดยต้องทำการเปรียบเทียบข้อดี

ข้อเสียของทางเลือกทั้งหมดในเชิงข้อมูลปริมาณและคุณภาพ ให้ชัดเจน ตลอดจนสรุปได้ว่าทางเลือกไหนดีที่สุด 

4.       ทักษะในการนำเสนอด้วยวิธีการเขียน (Ability for written presentation) การนำเสนอในรูปของการเขียนรายงาน

นักศึกษาจะต้องมีการจัดลำดับการเขียนเนื้อหาที่กล่าวมาทั้งหมดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน และคำนึงถึงความสะดวกในการตรวจด้วย

 
ลักษณะของการสอบประมวลความรู้แบบปากเปล่า Oral presentation *

อาจมีการนำข้อสอบเขียนมาสอบอีกครั้งก็ได้ หรือกรรมการกำหนดเรื่อง  แล้วให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นอย่างมีพื้นฐานของแนวคิด ทฤษฎี ประมาณ 10-15 นาที แล้วกรรมการซักถามเพิ่มเติม หรือกรรมการซักถามร่วมกันไป เช่น นักศึกษาได้เรียนรู้ไปอะไรบ้างจากการเรียน เป็นอย่างไร และนักศึกษาจะนำความรู้ ประสบการณ์เหล่านี้ไปพัฒนางานที่ทำ หรือพัฒนาองค์กรที่สังกัดด้านใดบ้าง อย่างไร หรือแก้ปัญหาในสังคมขณะนี้ได้อย่างไรบ้างเกณฑ์ให้คะแนนจะเฉลี่ยน้ำหนักไปทุกข้อ    ฉะนั้นต้องทำทุกข้อ บริหารเวลาให้ดี

   

สาเหตุที่นักศึกษาสอบประมวลความรู้ไม่ผ่าน 

1. จับหัวใจสำคัญของหลักสูตรที่เรียนไม่ได้

2. คำตอบที่เขียนไม่ครอบคลุม แคบเกินไป

3. ทักษะการนำเสนอ ไม่ว่าการเขียน การพูด ขาดการจัดลำดับ ขั้นตอน (ไม่เตรียมตัว ไม่ฝึกซ้อมการคิดวิเคราะห์มาล่วงหน้า)

 4. ด้วยมีการให้คะแนนเป็นกลุ่ม หาค่าเฉลี่ย นักศึกษาบางคนจัดการในการตอบไม่ดี เช่น ไม่ตอบทุกข้อ หรือให้น้ำหนักข้อใดข้อหนึ่งเกินไป

5. ขาดการเตรียมตัวที่ดี ไม่อ่านทบทวนเนื้อหาวิชาแกนของหลักสูตร ตลอดจนปรากฏการณ์ในสังคม

6. ขาดการวิเคราะห์ ทฤษฎี แนวคิด ให้ไปเชื่อมโยงกับปัญหาหรือปรากฏการณ์ในสังคม

 
 
ช่วงของการซักถาม

หากมีการวางแผนและการเตรียมตัวอย่างดีการสอบประมวลความรู้ การทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ท่านก็ไม่ไกลเกินเอื้อมที่จะเป็นมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพของมช. ต่อไปในเร็ววัน 
โชคดี และ สวัสดีค่ะ 

 
  

คำคมจากท่านซุนยัดเซ็น

หากท่านคิดว่าทำได้

ต่อให้ถล่มภูเขาถมทะเลก็ย่อมทำได้

แต่หากท่านคิดว่าทำไม่ได้

แค่ยกฝ่ามือพลิกก็รู้สึกว่ายากแล้ว