เครือข่ายวิชาการ

เครือข่ายวิชาการ

            ความต้องการอันดับแรกของนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ

            ส่วนใหญ่คือ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษา

            อันจะนำมาซึ่งวุฒิการศึกษา เพื่อที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้า

            แต่ในการศึกษาระดับปริญญาโทนั้น ความสำเร็จมัก เกิดขึ้นจากการทำงาน

            เป็นทีม มีการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ให้เกิดการพัฒนา

            ความรู้แบบองค์รวม โดยไม่แบ่งแยก หรือ จำกัดว่าเป็นสาขาวิชาใด พร้อมทั้ง

            มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามความถนัดของแต่ละคน

            ซึ่งสิ่งเหล่านนี้คงเป็นไปได้ยาก หากขาดซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

            โครงการ MBA NETWORK จึงสามารถตอบสนองความต้องการด้านนี้ได้เป็นอย่างดี