แนวข้อสอบ

1. สารเคมีส่วนใหญ่ได้มาจากสิ่งมีชีวิตชนิดใด

ก. แร่ธาตุต่าง ๆ      ข. พืช     ค. สัตว์      ง. ข้อ ก และ ข ถูก

2. นักวิทยาศาสตร์ชาติใด พบว่าสารอินทรีย์ประกอบด้วยธาตุหลัก3ธาตุ

ก. เยอรมันนี       ข. เวียดนาม    ค. อังกฤษ    ง. ฝรั่งเศส

3. นักเคมีชาวสวีเดน เริ่มใช้คำว่า “ เคมีอินทรีย์” Corganic chemistry เป็นครั้งแรกปี ค.ศ. ใด

ก. ค.ศ. 1807     ข. ค.ศ. 1808     ค. ค.ศ. 1809       ง. ค.ศ. 1810

4. สารอินทรีย์ทุกชนิดจะต้องมีธาตุใดเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วยเสมอ

ก. ออกซิเจน   ข. ไนโตรเจน   ค. คาร์บอนไดออกไซด์   ง. คาร์บอนมอนนอกไซด์และออกซิเจน

5. ส่วนประกอบของสารอินทรีย์ชนิดใดเป็นแหล่งกำเนิดที่สำคัญของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน

ก. เชื้อเพลิงธรรมชาติ    ข. พืช        ค. สัตว์      ง. แร่ธาตุ

6. ธาตุคาร์บอนมีอิเล็กตรอนในเซลล์นอกสุดมีกี่อนุภาค

ก. 1     ข. 2      ค. 3       ง. 4

7. เพราะเหตุใดทำให้การดึงดูดระหว่างนิวเครียสกับอิเล็กตรอนในเซลล์นอกสุดน้อยลง

ก. ขนาดอะตอมเล็กกว่าคาร์บอน          ข. ขนาดอะตอมเท่ากับคาร์บอน

ค. ขนาดอะตอมใหญ่กว่าคาร์บอน         ง. ขนาดอะตอมไม่สามารถระบุได้

8. สารประกอบพวกคาร์บอนในโมเลกุลต่อกันเป็นแบบใด

ก. โซ่ปิด       ข. โซ่เปิด     ค. วงแหวน      ง. ถูกทั้ง ก และ ข

9. สารประกอบที่มีพันธะระหว่างคาร์บอนเป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมดได้แก่พวกใด

ก. แอลไคน์       ข. แอลคีน      ค. แอลเคน      ง. ไซโคลแอลคีน

10. ปฏิกิริยาที่โมเลกุลชนิดเดียวกับหรือคล้ายกับจำนวนมากคือข้อใด

ก. ปฏิกิริยาการจัดเรียงใหม่       ข. โพลิเมอไรเซชัน

ค. ปฏิกิริยาคอนเดนเซชัน         ง. ออกซิเดชัน

11. ประเภทของการแตกพันธะแบ่งออกเป็นกี่ชนิด

ก. 1      ข. 2       ค. 3      ง. 4

12. การศึกษาปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์คืออะไร

ก. การศึกษาถึงเรื่องการเกิดพันธะ    ข. การแตกพันธะของสารประกอบคาร์บอน

ค. ถูกทั้ง ก และ ข                        ง. ผิดทุกข้อ

13. แหล่งธรรมชาติที่สำคัญของสารอินทรีย์มีกี่ชนิด

ก. 2         ข. 3        ค. 4        ง. 5

14. แหล่งธรรมชาติที่สำคัญของสารอินทรีย์มีอะไรบ้าง

ก. พืชและสัตว์      ข. เชื้อเพลิงธรรมชาติ      ค. ถ่านหิน    ง. ถูกทั้งข้อ ก ข และ ค

15. ปิโตรเลียมมีกี่สถานะ

ก. 2     ข. 3       ค. 4     ง. 5

16. ปิโตรเลียมที่เป็นก๊าซเรียกว่า

ก. น้ำมันดิบ     ข. แอลฟิลล์       ค. ก๊าซธรรมชาติ      ง. ถูกทุกข้อ

17. ปิโตรเลียมที่เป็นของเหลวเรียกว่า

ก. แอลฟิลล์     ข. น้ำมันดิบ        ค. ก๊าซธรรมชาติ     ง. ถูกทุกข้อ

18. ปิโตรเลียมที่เป็นของหนืดเรียกว่า

ก. ก๊าซธรรมชาติ      ข. แอลฟิลล์      ค. น้ำมันดิบ      ง. ถูกทุกข้อ

19. สารประกอบไฮโดรคาร์บอน คือสารใด

ก. สารที่ประกอบด้วยธาตุไฮโดรเจนและออกซิเจน

ข. สารที่ประกอบด้วยออกซิเจนและคาร์บอน

ค. สารที่ประกอบด้วยไฮโดรเจนและคาร์บอน

ง. สารที่ประกอบด้วยน้ำและไฮโดรเจน

20. แหล่งกักปิโตรเลียมแสดงรูปเป็นรูปชนิดใด

ก. รูปวงกลม       ข. รูปเส้นตรง      ค. รูปสามเหลี่ยม      ง. รูปโค้ง

21. หินน้ำมันมีชื่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ก. Ground State       ข. Asphalt     ค. Crudeoil      ง. Oilshale

22. การเจาะปิโตรเลียมในประเทศไทยหลุมแรกเจาะที่ใด

ก. อ่าวไทย         ข. ทะเลอันดามัน       ค. เกาะพีพี       ง. เกาะกรูด

23. ลิกไนท์มีค่าคาร์บอนเฉลี่ยกี่เปอร์เซ็นต์

ก. 75.50      ข. 82.62      ค. 93.15     ง. 65.70

24. จงบอกลักษณะที่ถูกของลิกไนท์

ก. มีเนื้อพลุน         ข. มีเนื้อไม้ของพืชชัดเจน

ค. เป็นมันวาว         ง. ข้อ ก และ ข ถูก

25. จงบอกสูตรทั่วไปของสารประกอบอัลคีน

ก. R - OH        ข. R - t          ค. R - O - R          ง.R - CH - CH - R

26. อนุพันธ์ หมายถึง

ก. สารประกอบทั่วไปสัมพันธ์กัน        ข. สารประกอบทั่วไปที่ไม่สัมพันธ์กัน

ค. สารประกอบที่มีสูตรโครงสร้างไม่เหมือนกัน         ง. ถูกทุกข้อ

27. จงบอกสูตรทั่วไปของสารประกอบอัลไดม์

ก.               ข.

ค.                     ง.

28. สารประกอบอะโรมาติก เป็นสารประกอบแบบใด

ก. วงกลม         ข. วงแหวน      ค. สี่เหลี่ยม       ง. เส้นตรง

29. โพลิเมอไรเซซัน คืออะไร

ก. ปฏิกิริยาการรวมระหว่างสารอินทรีย์             ข. ปฏิกิริยาการจัดเรียงอะตอม

ค. ปฏิกิริยาที่โมเลกุลชนิดเดียวกัน                  ง. ปฏิกิริยาการรวมตัวกับก๊าซไฮโดรเจน

30. ปฏิกิริยารีดักชัน คืออะไร

ก. ปฏิกิริยาที่โมเลกุลชนิดเดียวกัน        ข. ปฏิกิริยาการรวมตัวกับก๊าซไฮโดรเจน

ค. ปฏิกิริยาการจัดเรียงอะตอม             ง.ปฏิกิริยาการรวมตัวระหว่างสารอินทรีย์

ĉ
น.สฐิตาพร รุ่งโรจน์,
14 ต.ค. 2555 11:08
Comments