กำหนดการสอนเคมี ม.4 เทอม 2

วิดีโอ YouTube

กำหนดการสอนเคมี ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

เรื่องที่

ชื่อเรื่อง

จำนวนชั่วโมง

1

มวลอะตอมและมวลอะตอมเฉลี่ย

2

2

มวลโมเลกุล

2

3

โมลกับมวล

3

4

โมลกับอนุภาค

3

5

โมลกับปริมาตร

3

6

ความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละโดยมวล

1

7

ความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละโดยปริมาตร

2

8

ความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร

1

9

ความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยโมลาริตี

3

10

ความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยโมแลลิตี

3

11

ความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยเศษส่วนโมล

1

12

ความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยส่วนในล้านส่วน

2

13

การเตรียมสารละลาย

3

14

สมบัติบางประการของสารละลาย

3

15

การคำนวณมวลเป็นร้อยละจากสูตร

2

16

การคำนวณสูตรเอมพิริกัล

2

17

การคำนวณสูตรโมเลกุล

2

18

สมการเคมี

1

19

กฎทรงมวล

1

20

กฎสัดส่วนคงที่

1

21

กฎของเกย์ ลูสแซก , กฎของอาโวกาโดร

1

22

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารในสมการเคมี

2

23

สารกำหนดปริมาณ

2

24

ผลได้ร้อยละ

2

25

สมบัติของของแข็ง

1

26

สมบัติของ ของเหลว

2

27

สมบัติของก๊าซ

1


 

เรื่องที่

ชื่อเรื่อง

จำนวนชั่วโมง

28

กฎของบอยล์

1

29

กฎของชาร์ล

1

30

กฎรวมของก๊าซ

1

31

กฎของก๊าซสมบูรณ์

1

32

การแพร่ของก๊าซ

1

33

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของของแข็ง ของเหลว และก๊าซ

1

รวม

60

 

วิดีโอ YouTube

 

Comments