การทดลองหยดน้ำมันของมิลลิแกน

 

 

 
 
 ในปี พ.ศ. 2452 (ค.ศ. 1909) รอเบิร์ต แอนดรูส์ มิลลิแกน (Robert Millikan) นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกาได้ทำการทดลองชื่อ การทดลองหยดน้ำมันของมิลลิแกน (Millikan oil–drops experiment) หาประจุของอิเล็กตรอนได้  มีค่าเท่ากับ 1.6 x 10–19 คูลอมบ์

 

 
Comments