UDI3052 Ibadah Dalam Islam (BAB 3)

Muka Hadapan Sumber Terbuka Artikel Subjek UDI 3052

IBADAH DALAM ISLAM

 Konsep Ibadah dalam Islam

Ibadat merupakan tugas dan kewajipan menusia terhadp Allah s.w.t, Tuhan yang menciptakan dan juga mencipta alam semesta ini. Ia juga merupakan matlamat utama mengapa Allah menjadikan manusia sebagaimana yang diterangkan oleh Allah s.w.t dalam surah al-Dzariat ayat 56 yang bermaksud : Dan tidaklah Aku jadikan manusia melainkan semata-mata untuk beribadat kepadaKu".

Allah s.w.t telah menerangkan bahawa setiap Rasul yang diutuskan kepada umat manusia adalah antara lain untuk menyampaikan tugas dan kewajipan tersebut atau untuk menyeru dan mengajak mereka kepada melaksanakan tugas dan kewajipan terhadap Allah s.w.t seperti yang dpat kita lihat dalam firman-firman yang berikut:

a) Dan (Isa) al-Masih berkata : Wahai Bani Israel, beribadatlah kamu kepada Allah, Tuhanku danjuga Tuhanmu"- surah al-Maidah ayat 72.

b) Sesungguhnya Kami telah mengutuskan Nuh kepada kaumnya, maka ia menyeru: Wahai kaumku, beribadatlah kamu kepada Allah, tidak ada tuhan bagimu selain daripadaNya" - surah al-'Araf ayat 59.

c) :dan kepada kaum 'Ad (kami mengutus) saudara mereka, hud. Ia menyeru : Wahai kaumku, beribadatlah kamu kepada Allah, tidak ada tuhan bagimu selain daripadaNya. Kamu hanyalah mengada-ngada sahaja." - surah Hud ayat 61.

d) Sesungguhnya Kami telah mengutus kepada setiap umat itu Rasul ( utnuk menyeru) suaya kamu beribadat kepada Allah dan menghindari Taghut" - surah al-Nahl ayat 36.

Berdasarkan dalil-dalil di atas jelaslah menunjukkan bahawa ibadat merupakan perkara yang sangat penting yang mesti difahami betul-betul oleh setiap orang yang beriman kepada Allah dan para RasulNya sebelum ia diamalkan dan dihayatinya.

Konsep ibadah dalam Islam pula merangkumi segala kegiatan manusia sama ada dari segi rohaniah, jasmaniah, dunia , akhirat, zahir dan batin yang mencakupi semua perkara dan perbuatan yang sesuai dengan suruhan dan larangan Allah s.w.t iaitu mentaati segala yang disuruh dan mejauhi apa yang dilarang.

Pengertian Ibadah

Dari segi Bahasa : berasal dari perkataan "Abada" iaitu bererti patuh, taat, setia, tunduk, sembah, menghabakan diri dan seumpamanya. Dari segi istilah ibadat : Iaitu merangkumi perkara-perkara yang disuakai oleh Allah s.w.t sama ada berupa perkataan atau perbuatan sama ada zahir ataupun batin.

Peringkat-peringkat Ibadah

Al-Tahanui di dalam kitab Mawsua'at istilah al-Ulum al-Islamiah menjelaskan bahawa ibadat itu ada tiga peringkat:

Pertama : iaitu ada yang beribadat kepada Allah s.w.t kerana mengharapkan pahala dan takutkan siksa. Yang demikian adalah "ibadat" yang masyhur iaitu yang merupakan ibadat kebanyakan orang mukmin.

Kedua : Iaitu ada yang beribadat untuk memperoleh kehormatan dan digelar sebagai hamba Allah. Yang demikian disebut "Ubudiyat"

ketiga : iaitu ada yang beribadat kepada Allah kerana membersarkan, mengagongkan dan heibah iaitu perasaan hormat dan takut, malu dan cinta kepadaNya. Ibadat seperti ini merupakan martabat ibadat yang paling tinggi iaitu disebut "Ubudat".

Jadi, Ubudat ialah ibadat kepada Allah kerana membesarkanNya atau mengagongkan dan kerana perasaan hormat yang disertai serta malu dan kerana cinta kepada Nya. Ubudat ini adalah lebih tinggi daripada Ibadat dan Ubudiyat.

Ibadat tempatnya adalah badan, iaitu menegakkan perintah. Ubudiyat tempatnya adalah ruh iaitu redha dengan segala hukum dan ketetapan Allah dan Ubudat tempatnya adalah sir iaitu rahsia.

Rasulallah s.a.w bersabda yang bermaksud : " abu Bakar melebihi kamu bukan dengan sebab banyaknya solat atau puasa tetapi beliau melebihi kamu dengan sebab sesuatu yang bersemadi di dalam dadanya. Yang dimaksudkan dengan sesuatu yang besemadi di dalam dadanya ialah perasaaan membesar dan mengagongkan Allah s.w.t.

Asas-asas Ibadah

Ibadah dalam Islam mempunyai ciri-ciri yang unik dan berbeza dari agama dan kepercayaan yang lain. antaranya ialah :

a) Bebas dari sebarang perantaraan : Ibadah dilakukan secara langsung antara makhluk dan Khaliq (Allah) tanpa sebarang perantaraan.

b) Tidak terikat dengan sesuatu tempat tertentu. Setiap hamba Alah dapat berhubung dengan Allah dari arah dan penjuru dan di mana saja ia berada. Sabda Rasullah s.q.w yang bermaksud : " Seluruh muka bumi ini adalah dijadikan masjid untukku: suci dan bersih".

c) Tidak membebankan : Ibadah dalam Islam bersifat mudah, ringan dan dalam kemampuan manusia melakukannya.

d) Meliputi semua bidang kehidupan : Ibadah dalam Islam bukan hanya terbatas kepada hubungan manusia dengan allah bahkan merangkumi hubungan manusia sesama manusia yang merangkumi aspek ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan sebagainya.

e) Ikhlas :

Skop Ibadah ( menurut Ibn Taimiyah )

i) Ibadah adalah semua perkara yang disukai dan diredhai oleh Allah s.w.t sama ada perkataan, zahir dan batin." Oleh itu, sembahyang, puasa, zakat, haji, bercakap benar, menunaikan amanah, berbakti kepada orang tua,menghubungkan silaturahim, menyuruh yang maaruf, mencgah yang mungkar, berdoa, berzikir, membaca al-Quran dan seumpamanya adalah termasuk dalam ibadah.

ii) Ibadah adalah kepatuhan atau ketundukan yang terbit dari hati yang mencintai allah kerana tiada yang lebih layak dicintai melainkan Allah s.w.t. Oleh itu, kasih kepada Allah dan RasulNya, takut kepadanya, taubat, ikhlas, sabar terhadap ketentuan Allah, bersyukur terhadap nikmatnya, redha kepada qadha' dan qadar, bertawakkal kepadanya dan takut terhadap azab Allah juga termasuk dalam skop ibadah.

Tegasnya skop ibadah dalam Islam amat luas iaitu merangkumi seluruh aktiviti kehidupan. Demikian juga tidur anda, percakapan anda, perbuatan anda dan sebagainya. Skopnya begitu luas sehingga hubungan seks anda dengan isteri atau suami juga dikira sebagai ibadah.

Kesimpulan : Daripada huraian di atas dapatlah disimpulkan bahawa ibadah dalam Islam bukan hanya sekadar melakukan solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya tetapi meliputi seluruh urusan hidup manusia. Iaitu ibadat dalam pengertian umum adalah menjalani kehidupan untuk memperolehi keredhaan Allah swt dengan mentaati syariatnya dan semua perbuatan yang diizinkan oleh Allah swt, maka itulah yang dikatakan ibadat.

 

Pembahagian ibadat

Ulama telah membahagikan ibadah kepada dua bahagian iaitu :

a) Ibadah 'Ammah (Umum)

b) Ibadah Khassah (Khusus)

Ibadah Umum

Ibadah umum ialah ibadat yang meliputi segala aspek kehidupan manusia. Iaitu pengabdian diri secara tidak langsung (indirect) kepada Allah menerusi semua urusan kehidupan duniawi yang mengikat hubungan sesama manusia dan makhluk lain yang berlandaskan aqidah dan syariat Islam.

Antara urusan tersebut termasuklah aktiviti atau amaln manusia di ladang, kilang, pejabat, rumah atau di mana saja ia berada dan pada bila-bila masa tanpa terikat dengan satu-satu jangkamasa dan tempat-tempat tertentu dan kegiatan kehidupan seharian tetapi mempunyai syarat-syarat tertentu.

Seseorang Muslim yang beribadat kepada Allah swt dengan fikirannya, dengan hatinya, dengan lidahnya, dengan pendengarannya, penglihatannya dan segala pancainderanya, beribadat dengan badannya, dengan hartanya, dengan mengorbankan jiwanya dan lain-lain seperti menuntut ilmu, berniaga dan sebagainya.

Ka'ab bin Ujrah ra berkata : Pada suatu ketika seorang lelaki di hadapan Rasulullah saw yang sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya. Demi mereka melihat kepantasan dan kecerdasan orang itu, mereka berkata : "Wahai Rasulullah, alangkah baiknya jika dia menjadi tentera berperang di jalan Allah." Rasulullah saw bersabda : "Sekiranya ia keluar untuk menyara hidup anak-anaknya yang masih kecil, maka ia di jalan Allah, sekiranya ia keluar untuk menyara ibubapanya yang sudah tua, maka ia di jalan Allah, sekiranya ia keluar untuk menyara hidupnya sendiri dan memelihara kehormatannya, maka ia di ajlan Allah. Kalau ia keluar semata-mata untuk riya' (menunjuk-nunjuk) dan untuk bermegah atau berbangga, maka ia di jalan syaitan." (Hadith riwayat Tabrani)

Sabda Rasulullah saw yang bermaksud : "Tidaklah sesseorang Muslim itu bercucuktumbuh-tumbuhan atau menanam tanaman, kemudian dimakan oleh burung, manusia atau binatang melainkan diberi ganti baginya dengan pahala sedekah.

Sabda Rasulullah saw yang bermaksud : "Di dalam persetubuhan salah seorang kamu ada nilai sadaqah (diberi pahala)." Para sahabat bertanya : "Adakah salah seorang kami memenuhi syahwatnya dan diberi ganjaran pahala?" Rasulullah saw menjawab : "Apakah kamu tidak mengetahui sekiranya ia memenuhinya pada yang haram bukankah ia berdosa?" Mereka menjawab : "Ya." Rasulullah saw bersabda : "Begitu juga jika ia memenuhinya pada yang halal maka baginya pahala." (Hadith riwayat Muslim dan Tarmizi)

Banyak lagi hadith-hadith lain yang menunjukkan kepada kita kelasan ruang lingkup ibadat yang meliputi seluruh aktiviti atau kegiatan manusia dalam segala kehidupannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh ulama iaitu merupakan kesempurnaan rahmat dan kasih sayang Allah swt ke atas hambaNya yang mana Allah memberi pahala kepada mereka dalam segala tindakan mereka asalkan tindakan tersebut bercanggah dengan syariatNya, tidak melalaikan daripada melakukan ibadat khusus dan mestilah dengan niat untuk mencari keredhaan Allah swt. Inilah yang dikatakan ibadah yang menjalankan kewajipan sebagai khalifah Allah

Menunaikan hak peribadi seperti makan, minum, menuntut ilmu adalah ibadat. Menunaikan kewajipan kemasyarakatan sesuai dengan perintah Allah swt adalah ibadat. Memberi makan haiwan yang lapar adalah ibadat dan sebagainya

Syarat-syarat Ibadah Umum

Pada dasarnya, amalan seseorang itu akan diberi ganjaran pahala jika ianya memenuhi syarat-syarat berikut :

a) Orang yang melakukannya adalah orang yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah swt. Orang yang tidak beriman segala amalannya tidak mempunyai nilai di sisi Allah swt.

b) Niat yang baik, bersih dan ikhlas, jauh daripada niat yang buruk iaitu untuk memenuhi tuntutan agama dan mencari keredhaan Allah swt. Sabda Rasulullah saw yang bermaksud : "Sesungguhnya ssegala amalan itu bergantung kepada niat dan tiap-tiap oran itu akan dibalas mengikut niatnya..."

c) Segala pekerjaan yang dilakukan mestilah pekerjaan yang diharuskan dan diterima oleh syariat Islam serta tidak bercanggah dengan hukum-hukum tersebut. Contohnya kerja atau amalan yang haram seperti bekerja di kedaiminuman keras, kelab malam, berjudi dan sebagainya tidak dianggap ibadah walaupun niatnya baik kerana Allah swt.

d) Pekerjaan yang dilakukan itu tidak melalaikan atau menghalang seseorang daripada melaksanakan tanggungjawab yang asasi seperto solat, puasa, zakat dan sebagainya.

e) Pekerjaan itu hendaklah dilakukan dengan tekun, cekap dan optimum iaitu melaksanakan tugas dalam lingkungan kemampuan dan kepakarannya.

f) Pekerjaan tu hendaklah disertakan dengan rasa syukur kepada Allah dan dilakukan dengan cara yang sederhana.

Ibadat Umum ini merangkumi hukum-hakam yang mengatur segala hubungan manusia sesama manusia dalam kehidupannya, dalam jualbelinya dan dalam segala kegiatannya. Kegiatan ini bukanlah diwujudkan oleh syarak kerana ia telah wujud sejak sebelum syariat diturunkan oleh Allah. Tetapi peranan syarak ialah memperbaiki, mengekalkan yang baik dan melarang yang merosakkan, merugikan dan membahayakan.

Ibadah Khusus

Ibadah khusus ialah ibadah yang caranya, rukunnya dan syaratnya telah ditetapkan oleh Allah swt iaitu ibadah yang mana struktur, sistem dan peraturannya telah ditetapkan oleh Syariat Islamiyyah secara lengkap dan terperinci dan mesti dilaksanakan dengan sempurna. Dalam ibadah jenis ini, kita hanya melaksanakan sahaja sesuai dengan apa yang ditetapkan tanpa boleh meminda, merubah, menambah atau menguranginya. Contohnya sembahyang, puasa, zakat dan mengerjakan haji. Dengan erti kata lain mesti ditunaikan oleh setiap individu yang mencakupi syarat-syarat dan digelar sebagai ibadah 'Fardhu Ain'.

Syarat-syarat Ibadah Khusus

Ibadah khusus hanya akan diterima sekiranya ibadah tersebut mengandungi dua perkara iaitu :

a) Niat yang ikhlas kerana Allah swt.

b) Melakukannya dalam bentuk yang ditentukan untuk ibadah tersebut.

 

Ibadah Solat

Solat dari segi bahasa bererti doa dan pujian. Dari segi istilah iaitu : Perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam.

Dalil kewajipan solat, firman Allah swt yang bermaksud : "Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu diwajibkan atas sekalian orang-orang yang beriman untuk melakukannya pada waktu-waktu yang tertentu..."

 Kesan dan peranan solat

a) Solat dapat mencegah seseorang daripada melakukan kekejian dan kemungkaran. Firman Allah swt yang bermaksud : "Dan dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar.."

b) Solat dapat membersihkan manusia sama ada zahir atau batin. Dari segizahir, sebelum seseorang itu mendirikan solat terlebih dahulu diwajibkan berwudhu' untuk menyempurnakan solatnya di samping pakaian, badan dan tempat solat yang bersih dan suci. Ini mengajar manusia supaya membersihkan anggota zahirnya. Manakala dari segi batin pula, solat yang dilakukan dengan mengikut syarat dan rukunnya serta khusyuk akan membersihkan dosa-dosa yang dilakukannya selagi tidak melakukan dosa-dosa besar. Ianya juga akan mewujudkan hubungan yang erat dan berterusan dengan Allah. Iana juga dapat membersihkan jiwa manusia dari sifat-sifat mazmumah (buruk).

c) Solat dapat melatih diri menghargai masa dan mendisiplinkan waktu dalam setiap hal.

d) Solat berjemaah pula melatih umat supaya taat kepada pemimpin manakala pemimpim (imam) pula wajib mengambil berat terhadap rakyatnya (makmum).

e) Solat berjemaah dapat membentuk perpaduan, kasih sayang dan ukhwah sekaligus berperanan membersihkan rasa dengki, iri hati dan permusuhan di kalangan anggota masyarakat.

 

Ibadah Puasa

Puasa ialah menahan diri dari segala perkara yang boleh membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga maghrib dengan syarat2 tertentu.

Dalil kewajipan puasa, firman Allah s.w.t yang bermaksud : "Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan ke atas kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat sebelum kamu mudah-mudahan kamu bertqwa..."

Kesan Puasa

a) Puasa dapat menundukkan hawa nafsu jahat dan memelihara dari terperangkap dengan kejahatan syaitan.

b) Puasa dapat melahirkan manusia yang berakhlak mulia kerana melalui puasa dapat mengamalkan akhlak seperti sabar, ikhlas, menepati waktu, memelihara diri dari perbuatan keji dan menjaga perkataan dari ungkapan tercela dan sebagainya.

c) Puasa dapat membentuk manusia muslim dan mukmin yang bertaqwa kepada Allah untuk melakukan amalan yang mulia dan meninggalkan amalan yang keji.

d) Segala penyakit berasal dari perut . Oleh itu seseorang yang berpuasa dapat mengurangkan sekaligus mencegah pelbagai jenis penyakit seperti darah tinggi , kencing manis dan sebagainya disamping dapat memberi kerehatan kepada sistem penghadaman.

e) Puasa dapat melahirkan kesedaran dan keinsafan sepert menolong golongan yang kurang bernasib baik dan tidak melakukan pembaziran serta merasakan kasih sayang kepada fakir miskin.

 

Ibadah Zakat

Dari segi bahasa bererti bersih, subur dan berkembang. Dari segi istilah pula : zakat bermakud kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada golongan yang berhak menerimanya mengikut syarat2 yag telah ditetapkan leh syara'

Dalil wajib zakat, firman Allah yang bermaksud : "Ambillah zakat sebahagian daripada harta mereka, dengan zakat itu dapat mensucikan dan membersihkan mereka"

Kesan Zakat

a) Zakat dapat membersihkan jiwa dari mencintai harta benda secara tamakdan rakus.

b) Zakat dapat memberi jaminan sosial terhadap masyarakat kerana di dalam pungutan dan pengagihan semula harta . Zakat sebenarnya dapat menyusun semula masyarakat yang tidak seimbang menerusi kegiatan perekonomian yang sistematik.

c) Zakat mengajar manusia agar hubungan antara mereka dengan harta mereka berada dalam keadaan yang wajar. Ini mnegingatkan mereka bahawa harta yang dimiliki adalah milik Allah.

d) Zakat memberi keadilan sosial yang meluas, dapat memperkukuhkan kedudukan politik dan menambahkan kewangan negara. Contohnya dapat mengadakan pembangunan seperti mendirikan masjid, industri, hospital, sekolah, universiti dan lain-lain.

e) Zakat dapat mengembangkan pengeluaran ekonomi negara. Adalah menjadi tujuan zakat supaya harta dapat berkembang demi untuk meningkatkan ekonomi umat Islam.

 

Ibadah Haji

Dari segi bahasa haji bererti pergi atau menuju. Dari segi istilah haji ialah mengunjungi Baitullah (Kaa'abah) dengan niat untuk mengerjakan ibadah kepada Allah s.w.t dengan rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu dan dikerjakan pada masa tertentu. Dalil kewajipan haji - Firman Allah s.w. t yang bermaksud : " Mengerjakan haji adalah kewajipan manusia terhadap Allah iaitu bagi orang2 yang sanggup atau mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah".

Kesan Dan Peranan Haji

a) Ibadah haji dapat memperteguhkan keimanan dan menumbuhkan jiwa tauhid yang tinggi terhadap Allah s.w.t di samping mewujudkan rasa keagongan dan kebesaran Allah terutamanya melalui ucapan talbiah.

b) Ibadah haji merupakan perhimpunan agong umat Islam dan dapat mewujudkan perpaduan, persamaan dan persaudaraan umat berdasarkan kesatuan akidah. Oleh itu badah haji dapat menyelesaikan masalah perkauman umat Islam.

c) Ibadah haji dapat membentuk sikap , pemikiran dan akhlak serta disiplin yang mulia (tegahan dan laranagan)

d) Ibadah haji dapat menjadikan seseorang muslim mengambil ikhtibar dari sejarah iaitu sejarah pengrbanan dalam perlakuan nabi Ibarahim a.s dan puteranya Ismail a.s. Ibadah haji ni juga dapat membawa manusia menyaksikan sejarah perjuangan Islam menentang musuh-musuh Islam seperti peristiwa melontar jamrah.

 Dari segi lain ibadah juga terbahagi kepada :

a) Ibadah Badaniyyah : iaitu ibadah yang dilakukan dengan badan seperti solat, puasa dan sebagainya.

b) Ibadah Maliyyah : iaitu ibadah yang dilakukan dengan harta seperti zakat, sedekah dan lain-lain.

c) Ibadah Maliyyah-Badaniyyah : iaitu ibadah yang dilakukan dengan badan dan juga harta seperti ibadah haji.

Ada juga yang membahagikan ibadat kepada dua iaitu :

a) Ibadah Ijabiyyah : iaitu ibadah dalam bentuk melakukan atau mengerjakan perkara yang baik atau yang diperintah.

b) Ibadah Salbiyyah : iaitu ibadah dalam bentuk meninggalkan perkara yang buruk atau dilarang oleh syara'.

 

Ibadah yang Afdhal @ Utama

Ibadah yang afdhal ialah ibadah yang dilakukan bagi tujuan mencapai keredhaan Allah swt bagi setap masa mengikut kehendak di masa itu. Antaranya :

a) Ibadah yang afdhal ketika peperangan menentang musuh Allah ialah berjuhad walaupun terpaksa meninggalkan segala sembahyang sunat di maam hari, puasa di siang hari atau wirid-wirid tertentu.

b) Ibadah yang afdhal ketika ada tetamu ialah melayan tetamu.

c) Ibadah yang afdhal ketika sembahyang lima waktu ialah bersungguh-sungguh mengerjakannya dengan cara yang paling sempurna dan mengerjakannya pada awal-awal waktu.

d) Ibadah yang afdhal ketika mendengar azan ialah meninggalkan segala wirid dan bacaa-bacaan lain dan menjawab azan dengan penuh perhatian.

e) Ibadah yang afdhal ketika kesusahan ialah menolong orang-orang yang ditimpa kesusahan.

f) Ibadah yang afdhal ketika di Arafah ialah berdoa, berzikir dan tilawah al-Quran.

g) Ibadah yang afdhal ketika ada orang yang sakit ialah menziarahi si sakit.

 

Peranan Ibadah dalam Pembentukan Peribadi

Proses pembentukan peribadi sesebuah masyarakat atau individu sama seperti proses mmbina sebuah bangunan. Kalau dalam pembinaan bangunan asasnya disiapkan dahulu begitu juga dengan membentuk masyarakat mesti dimulakan dengan pembinaan asasnya terlebih dahulu. Peribadi muslim ialah peribadi yang tersendiri yang terbentuk dari latihan-latihan melalui ibadat. Dalam seluruh peribadatan, keikhlasan menjadi sari pati yang amat dikehendaki.

 

Hubungan Ibadah dengan Aqidah

Ibadah mempunyai hubungan yang erat dengan aqidah. Antaranya :

a) Ibadah adalah hasil daripada aqidah iaitu keimanan terhadap Allah sebenarnya yang telah membawa manusia untuk beribadat kepada Allah swt.

b) Aqidah adalah asas penerimaan ibadah iaitu tanpa aqidah perbuatan seseorang manusia bagaimana baik pun tidak akan diterima oleh Allah swt.

c) Aqidah merupakan tenaga penggerak yang mendorong manusia melakukan ibadat serta menghadapi segala cabaran dan rintangan.

 

Kesan-kesan Ibadah

a) Ibadah merupakan makanan @ santapan rohani, sebagaimana makanan dan minuman yang menyuburkan jasad, begitu juga ibadah menyuburkan ruh.

b) Ibadah dapat melahirkan perasaan bebas daripada sebarang perhambaan kepada selain Allah iaitu dapat mengembalikan manusia kepada fitrahnya sebagai hamba Allah swt.

c) Ibadah dapat mencorakkan kehidupan kehidupan seseorang muslim berdasarkan celupan Allah di mana mereka sentiasa terikat dan patuh kepada hukum dan peraturan daripada Allah swt.

d) Ibadah dapat membentuk akhlak dan membentuk jiwa yang mulia.

e) Ibadah dapat melahirkan kesatuan matlamat alam kehidupan individu dan masyarakat. Ia juga menjadi asas perpaduan umat Islam dari pelusuk dunia.

f) Ibadah mendekatkan diri kepada Allah dan dengan itu memuliakan manusia daripada makhluk-makhluk lainnya.

g) Ibadah menguji kesabaran, keimanan dan ketaatan manusia terhadap Allah swt.

 

 Nota ringkas BAB 3