ความหมายของงานช่างพื้นฐาน

ความหมายของงานช่างพื้นฐาน

                   งานช่างพื้นฐาน หมายถึง งานช่างด้านต่างๆ  ที่ใช้เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตประจำวัน  เพื่อให้สามารถซ่อมแซม
บำรุงรักษา ดัดแปลงเครื่องมือ
  อุปกรณ์ต่างๆ  ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย  และนำประสบการณ์ที่ได้จากการเรียน
วิชาช่างพื้นฐาน ไปใช้ในการปฏิบัติงานช่างภายในบ้านอย่างจริงจัง ทำให้เครื่องใช้ในบ้านมีความคงทน
  และมีอายุการใช้งานยาวนานและประหยัดค่าใช้จ่าย

Comments