สิ่ว

 6. สิ่ว  เป็นเครื่องมือที่ใช้ในงานไม้ในการเซาะร่องต่างๆ  เพื่อให้สายไฟฟ้ารอดผ่านได
 


 1.
รูปสิ่ว


 2.
รูปการใช้สิ่ว


3. รูปแป้นไม้  


4.รูปสายไฟเข้าและออกทางเดียวกัน


5.รูปสายไฟเข้าและออกคนละทาง

Comments