แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2552

เรื่อง  การใช้เครื่องมือช่างพื้นฐาน

โรงเรียนทองแสนขันวิทยา  อำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

คำชี้แจง

 

                1.  ให้นักเรียนเขียนชื่อ  นามสกุล  ชั้นเรียน  เลขที่  ในกระดาษคำตอบ

                2.  ข้อสอบฉบับนี้เป็นข้อสอบแบบปรนัย  4  ตัวเลือก  จำนวน  40  ข้อ

                      เวลาในการทำข้อสอบ  1  ชั่วโมง

                3.  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว  จากตัวเลือก        และ    แล้วทำ

                      เครื่อง  û  ลงในช่อง  ý  ในกระดาษคำตอบตรงกับตัวเลือกที่ต้องการ  เช่น

 

 

û

 

 

 

                4.  ห้ามขีดเขียนข้อความใด ๆ ลงในแบบทดสอบ

                5.  เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จแล้วให้  ส่งกระดาษคำตอบพร้อมด้วยแบบทดสอบกับ

                      กรรมการกำกับการสอบ

 

                                                                                                ผู้ศึกษาค้นคว้า.................................................

                                                                                                                         (นายชาคริต    ชิวชื่น)

                                                                                                                                                ครู

 

 

 

 

 

 

 

1.  เลื่อยที่ใช้ในงานโลหะคือเลื่อยในข้อใด

                ก.  เลื่อยตัด

                ข.  เลื่อยมือ

                ค.  เลื่อยโกรก

                ง.  เลื่อยหางหมู

 

2.  เครื่องมือที่ใช้ตัดแผ่นโลหะที่มีความหนามาก ๆ คือเครื่องมือในข้อใด

                ก.  สกัด

                ข.  คีม

                ค.  เลื่อยตัด

                ง.  กรรไกร

 

3.  สกัดเป็นเครื่องมือใช้สำหรับทำอะไร

                ก.  เจาะ

                ข.  ตอก

                ค.  ตัด

                ง.  จับ

 

4.  ใช้เลื่อยในการโกรกไม้ควรวางเลื่อยเอียงกี่องศากับชิ้นงาน

                ก.  20  องศา

                ข.  60  องศา

                ค.  90  องศา

                ง.  120  องศา

 

5.  กรรไกรที่ใช้ตัดแผ่นโลหะบาง ๆ ให้เป็นรูปกลมเรียกว่า

                ก.  กรรไกรปากนำแก้ว

                ข.  กรรไกรปากกลม

                ค.  กรรไกรปากตรง

                ง.  กรรไกรปากเหยี่ยว

 

6.  การเก็บรักษาเครื่องมือช่างต่าง ๆ ควรกระทำตามข้อใด

                ก.  ทำความสะอาดเช็ดด้วยน้ำมันหล่อลื่นเพื่อป้องกันสนิม

                ข.  ทำความสะอาดด้วยน้ำยาเพื่อป้องกันสิ่งสกปรก

                ค.  เช็ดให้สะอาดแล้วเก็บให้ห่างมือเด็ก

                ง.  เก็บในที่ปลอดภัยในอากาศไม่อับชื้น

 

7.  ข้อใดไม่ใช่วิธีการรักษากรรไกรที่ถูกวิธี

                ก.  ใช้กรรไกรให้เหมาะสมกับงาน

                ข.  รักษาคมกรรไกรอยู่เสมอ

                ค.  ใช้งานเสร็จแล้วนำเก็บเข้าตู้

                ง.  ทำความสะอาดและชโลมน้ำมันกันสนิม

 

8.  เครื่องมือที่ใช้ในการตัดหรือโกรกไม้คือข้อใด

                ก.  สกัด

                ข.  สิ่ว

                ค.  เลื่อย

                ง.  กรรไกร

 

9.  ถ้าต้องการตัดโลหะเป็นรูปสามเหลี่ยมควรใช้กรรไกรชนิดใด

                ก.  กรรไกรตัดตรง

                ข.  กรรไกรตัดโค้ง

                ค.  กรรไกรปากนกแก้ว

                ง.  กรรไกรปากเหยี่ยว

 

10.  เครื่องมือประเภทตัดพวกเลื่อยลันดาแบ่งเป็นกี่ชนิด

                ก.  2  ชนิด

                ข.  3  ชนิด

                ค.  4  ชนิด

                ง.  5  ชนิด

 

11.  เลื่อยลันดาชนิดฟันโกรกมีจำนวนฟันเลื่อยกี่ซี่ต่อความยาวหนึ่งนิ้ว

                ก.  5 – 8  ซี่

                ข.  8 – 12  ซี่

                ค.  12 – 16  ซี่

                ง.  16 – 20  ซี่

 

12.  เลื่อยที่เปลี่ยนใบเลื่อยได้และมีใบเลื่อยขนาดเล็กคือเลื่อยในข้อใด

                ก.  เลื่อยโกรก

                ข.  เลื่อยมือ

                ค.  เลื่อยตัด

                ง.  เลื่อยหางหมู

 

13.  เลื่อยลันดาชนิดฟันตัดมีจำนวนฟันเลื่อยกี่ซี่ต่อหนึ่งนิ้ว

                ก.  5 – 8  ซี่

                ข.  8 – 12  ซี่

                ค.  12 – 16  ซี่

                ง.  16 – 20  ซี่

 

14.  เลื่อยชนิดใดที่มีใบเลื่อยบริเวณด้ามใหญ่และปลายเรียวแบบนิยมใช้กับงานไม้ต่าง ๆ

                ก.  เลื่อยหางหมู

                ข.  เลื่อยโกรก

                ค.  เลื่อยตัด

                ง.  เลื่อยลันดา

 

15.  เลื่อยมือที่ใช้ตัดแผ่นสังกะสีหรือแผ่นโลหะบางคือ

                ก.  เลื่อยตัดโลหะ

                ข.  กรรไกรตัดโลหะ

                ค.  คีมตัดโลหะ

                ง.  เหล็กสกัด

 

16.  กรรไกรที่ใช้งานพื้นฐานทั่วไปแบ่งออกเป็นกี่ชนิด

                ก.  2  ชนิด

                ข.  3  ชนิด

                ค.  4  ชนิด

                ง.  5  ชนิด

 

17.  คีมตัดควรใช้ตัดอุปกรณ์ในข้อใด

                ก.  สังกะสี

                ข.  ยาง

                ค.  สายไฟ

                ง.  ตะปู

 

18.  การจับค้อนให้ถูกต้องควรจับตรงส่วนใด

                ก.  หัวค้อน

                ข.  ด้ามค้อน

                ค.  หงอนค้อน

                ง.  ปลายของด้าม

 

19.  ไม่ควรใช้หงอนค้อนงัดตะปูแรง ๆ เพราะเหตุใด

                ก.  ทำให้ค้อนหลุดมือ

                ข.  ทำให้ด้ามค้อนหัก

                ค.  ทำให้หัวค้อนหัก

                ง.  ทำให้หน้าค้อนเสียหาย

 

20.  ค้อนชนิดใดไว้เคาะโลหะเพื่อขึ้นรูปหรือพับแผ่นโลหะได้อย่างเหมาะสมที่สุด

                ก.  ค้อนหัวกลม

                ข.  ค้อนหงอน

                ค.  ค้อนเล็ก

                ง.  ค้อนยาง

 

21.  ค้อนที่ช่างใช้ตอกเข็มขัดรัดสายไฟคือค้อนในข้อใด

                ก.  ค้อนหัวกลม

                ข.  ค้อนเล็ก

                ค.  ค้อนหัวแบน

                ง.  ค้อนหงอน

 

22.  เครื่องมือที่ใช้ซ่อมแซมงานไม้ประเภทตอกคือค้อนอะไร

                ก.  ค้อนเล็ก

                ข.  ค้อนหัวกลม

                ค.  ค้อนหัวแบน

                ง.  ค้อนหงอน

 

23.  ค้อนที่ใช้ในงานช่างไม้ก่อสร้างคือ

                ก.  ค้อนหัวกลม

                ข.  ค้อนหัวแบน

                ค.  ค้อนหงอน

                ง.  ค้อนไม้

 

24.  ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือประเภทตอกในงานพื้นฐาน

                ก.  ค้อนหงอน

                ข.  ค้อนหัวกลม

                ค.  ค้อนเล็ก

                ง.  ค้อนอัตโนมัติ

 

25.  ค้อนที่ใช้กับงานโลหะทั่วไปคือ

                ก.  ค้อนหัวกลม

                ข.  ค้อนเล็ก

                ค.  ค้อนหงอน

                ง.  ค้อนไม้

 

26.  หน่วยการวัดขนาดของดอกสว่านที่ใช้กันทั่วไปคือข้อใด

                ก.  มิลลิเมตร

                ข.  เซนติเมตร

                ค.  นิ้ว

                ง.  ฟุต

 

27.  การใช้สว่านเจาะผนังปูนควรเลือกดอกสว่านชนิดใด

                ก.  ดอกสว่านธรรมดา

                ข.  ดอกสว่านพิเศษ

                ค.  ดอกสว่านเจาะโลหะ

                ง.  ดอกสว่านเจาะคอนกรีต

 

28.  สว่านที่นิยมใช้ในงานประดิษฐ์ชิ้นงานขนาดเล็ก  คือสว่านข้อใด

                ก.  สว่านตั้งโต๊ะ

                ข.  สว่านไฟฟ้า

                ค.  สว่านมือ

                ง.  สว่านอัตโนมัติ

 

29.  การลบคมสิ่งควรใช้อุปกรณ์ใด

                ก.  หินเจียระไน

                ข.  หินลับมีด

                ค.  หินขัด

                ง.  หินทราย

 

30.  การเจาะแผ่นโลหะที่มีความหนามาก ๆ ควรใช้สว่านชนิดใด

                ก.  สว่านไฟฟ้า

                ข.  สว่านมือ

                ค.  สว่านตั้งโต๊ะ

                ง.  สว่านอัตโนมัติ

 

31.  ข้อใดที่จัดว่าเป็นเครื่องมือประเภทเจาะในงานโลหะที่จำเป็น

                ก.  สว่านมือ

                ข.  สว่านตั้งโต๊ะ

                ค.  สว่านไฟฟ้า

                ง.  สว่านอัตโนมัติ

 

32.  เราจัดให้สิ่วเป็นเครื่องมือสำหรับ

                ก.  ตัด

                ข.  เจาะ

                ค.  ขัน

                ง.  จับยึด

 

33.  ลักษณะของสิ่วเจาะที่สำคัญคือ

                ก.  ปากสิ่วบางและหน้าแคบ

                ข.  ปากสิ่วหนาและหน้าแคบ

                ค.  ปากสิ่วบางหน้ากว้าง

                ง.  ปากสิ่วหน้ากว้าง

 

34.  เครื่องมือที่ใช้วัดมุมได้ดีที่สุดคือ

                ก.  ฉาก

                ข.  เทปม้วน

                ค.  ไม้บรรทัด

                ง.  ตลับเมตร

 

35.  เครื่องมือที่นิยมใช้วัดงานได้สะดวกและถูกต้องคือ

                ก.  ไม้ที

                ข.  ไม้บรรทัด

                ค.  ตลับเมตร

                ง.  สายวัด

 

36.  เครื่องมือชนิดใดที่ใช้วัดตรวจสอบความได้ฉากของงานและปรับมุมได้

                ก.  ฉากเป็น

                ข.  ฉากตาย

                ค.  ฉากสามเหลี่ยม

                ง.  ฉากผสม

 

37.  เราจัดไม้บรรทัดเป็นเครื่องมือชนิดใด

                ก.  ใช้ประกอบการเรียน

                ข.  เครื่องมือวัด

                ค.  เครื่องมือขีดเส้น

                ง.  เครื่องมือบอกขนาด

 

38.  มาตรการวัดในระบบอังกฤษมีหน่วยการวัดเป็นอะไร

                ก.  นิ้ว

                ข.  เซนติเมตร

                ค.  มิลลิเมตร

                ง.  เมตร

 

39.  ต้องการทราบขนาดของวัตถุที่ถูกต้องควรใช้เครื่องมืออะไรในการวัด

                ก.  ฉาก

                ข.  ไม้บรรทัด

                ค.  ตลับเมตร

                ง.  สายวัด

 

40.  ต้องการวัดมุม  45  องศาเราควรเลือกมือวัดชนิดใด

                ก.  ตลับเมตร

                ข.  ไม้บรรทัด

                ค.  ฉากตาย

                ง.  สายวัด

Comments